Foto:

Något om Mankala-principen

I Finland produceras drygt hälften av energin enligt den så kallade Mankala-principen. Oy Mankala Ab, ett vattenkraftverk, har givit sitt namn till principen.

Det bolag som producerar energi är att aktiebolag. Det har i sin bolagsordning föreskrivit syftet att producera och förmedla energi till sina aktieägare. Syftet med bolagets verksamhet är inte att skapa vinst utan att genom självkostnadsprincipen producera energi till aktieägarna. (Det ska heller inte förekomma dividender.)
I bolagsordningen ska det finnas en paragraf som stadgar att aktieägarna, ägarbolagen, ansvarar i förhållande till sina aktieinnehav för det energiproducerande Mankala-aktiebolagets samtliga kostnader (fasta och rörliga). Aktieägarna ansvarar för produktionskostnaderna oberoende av omfattningen av energiproduktionen och erhåller energi i förhållande till sina aktieinnehav.
Det är som om ett aktieägarbolag skulle producera sin egen energi, men genom att göra detta i en mer storskalig form är produktionen förmånligare. Produktionen är lättare och förmånligare att finansiera, den är långsiktig och till ett stabilt pris.
Aktieägarbolag är vanligen energibolag (även kooperativa) och stora industriföretag (process- och metall) men även kommuner. Framöver kan förväntas andra aktörer såsom inhemska bolag inom rederi- och transportbranscherna som är i behov av mycket energi. Hittills har inget utlandshelägt bolag kommit med som aktionär. Skulle så ske kan uppstå problem med hela Mankala-principen.

Det energiproducerande Mankala-aktiebolaget betalar fastighetsskatt till den kommun där energiproduktionen sker. I till exempel Kalajoki står vindkraftsproduktionen för 30 procent av kommunens fastighetsskatt. Det energiproducerande Mankala-aktiebolaget har ingen vinst och betalar ingen samfundsskatt till den kommun där bolaget finns. Medan ägarbolagen på normalt sätt betalar samfundsskatt på sina eventuella vinster, till den kommun där de är verksamma.

Ägarbolagen beskattas inte för den eventuella ekonomiska nytta de har av att till självkostnadspris erhålla sin energi. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett par domslut konstaterat att det inte förekommer någon förtäckt dividend. Energi för eget bruk är bokföringsmässigt en råvara och beskattas i det skede den eventuellt säljs på en marknad.
Efter att Finland gick med i EU har principen även prövats genom en fråga ställd till Europaparlamentet. EU-kommissionen begrundade ärendet ett par år utan att därefter vidta någon åtgärd. Även riksdagens ekonomiutskott har granskat principen och hört konkurrens- och konsumentverket utgående från ett kunkurrensperspektiv.

Ansvarsupplägget innebär att det är så gott som otänkbart att energiproduktionsbolaget, Mankala-bolaget, går i konkurs genom samtliga aktieägares totala ansvar för både verksamhet och skulder. Av detta skäl finns det förutsättningar att få förmånlig finansiering. Dock, det avbrutna Hanhikvi-1-kärnkraftsprojektet har enligt Mankala-principen kommit att stå sina aktieägare dyrt. Även detta indikerar att utvecklandet av vindkraft är betydligt förmånligare.

Leif Holländer

Hittat fel i texten? Skriv till oss