Foto:

En EU-rapport alla borde läsa

Från Europaparlamentet har det kommit en rapport som heter Road to EU Climate Neutrality by 2050. Den är mycket omfattande och grundlig. Dels analyseras vilka möjligheter EU har att nå CO2 neutralitet, alltså 0 utsläpp av växthusgaser till 2050, dels och framförallt jämförs CO2-fri elproduktion.

När det gäller klimatomställningen är det en deprimerande läsning. EU som helhet står för knappt 10 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Om EU blir klimatneutralt till 2050, kommer detta bara att resultera i en minskning av temperaturhöjningen med mellan 0,02 och 0,06 grader! Till 2100 skulle effekten bli 0,05 till 0,15 graders minskning.

EU, USA och Ryssland(!) har minskat sina utsläpp en del, Japan ligger ganska konstant medan framförallt Kina, Indien och resten av världen ökar i mycket snabb takt. Detta tillskrivs bland annat det faktum att industriländerna lagt tillverkning i tredje världen och därmed exporterat sina utsläpp dit, samt att dessa länder snabbt vill nå västvärldens levnadsstandard.

Man jämför sedan elproduktion från vind- och solkraft med kärnkraft. Författarna gör detaljerade analyser för två länder, Holland med tillgång till hav och Tjeckien med enbart landområde. Man börjar med att beräkna behovet av yta som behövs för att kunna producera vind/solel respektive kärnkraftsel som helt eller till största delen täcker ländernas totala energi behov, inte bara el. Man konstaterar att vind- och solkraft har mycket låg energitäthet jämfört med kärnkraft, mellan 150 och 500 gånger sämre. Solkraft ger mer energi per ytenhet än vindkraft.
För Tjeckien visar det sig att om all tillgänglig landyta används för elproduktion, så kan man endast täcka ca 18 procent av behovet. Beträffande Holland säger man att möjligheterna till havsbaserad vindkraft lättar på behovet av landareal. Emellertid är totala ytan, som skulle behövas för förnyelsebar elproduktion mellan 65 och 180 procent av Hollands hela yta. Spannet beror på andel sol kontra vind för elproduktionen. Hur mycket land behöver då kärnkraften? Man räknar faktiskt med några hundra km2 som mest, men säger också att eftersom kärnkraftverk kan byggas där man nu har kolkraft, så innebär det inget större behov av nytt land!

När det gäller kostnader så finns följande sammanfattning: Översatt: ”Medan kärnkraft kräver en liten bit land för att leverera en stor mängd energi till låg kostnad, kräver vind och sol en stor mängd land för att leverera en liten mängd energi till en hög kostnad.”

Fem olika scenarier med varierande räntesats har studerats. Kärnkraften kostar från 13 till 33 euro/MWh, sol från 30 till 90, landbaserad vind 21 till 58 och havsbaserad vindkraft 23 till 72 euro/MWh. Prisnivå 2020, i år har Vestas annonserat 30 procent prisökning! För varje enskilt scenario är kärnkraften billigast. För sol och vind tillkommer sedan stora kostnader för integrering till elnätet, något som inte drabbar kärnkraften.
Rapporten är kritisk till att all CO2-fri elproduktion inte behandlas lika. Vind- och solkraft subsidieras enormt av både EU och medlemsländer. Över 1000 miljarder euro har använts till stöd för dessa energislag. Samtidigt har kärnkraft lagstiftningsvägen missgynnats. Man säger bland annat: EU:s klimatpolitik leds av en önskan att bli klimatneutrala utan att ha en rationell strategi eller färdväg.
Den här rapporten borde läsas av politiker, journalister och alla vindkraftsälskande skribenter, som alltid skall ge en gliring till dem med annan åsikt enligt principen: ”Skjut budbäraren”.

Jan Grönstrand

Hittat fel i texten? Skriv till oss