Foto:

Smarta företag lockar talanger med familjevänlig profil

Det krävs en attitydförändring och en positiv inställning till föräldraskap på arbetsplatser.

Som Ålandstidningen berättade i går ska familjeledighetsreformen träda i kraft den 1 augusti 2022. Syftet med reformen är att främja jämställdheten mellan könen i arbetslivet och möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv.

I det nya systemet får vardera förälder sex månaders ledighet med en ersättningsnivå på 80 procent av tidigare arbetsinkomst, resterande månader får familjerna själva bestämma hur de vill fördela.

Modellen innebär att alla parter får ut mer ledighet än vad man i dagsläget får. Större flexibilitet erbjuds i när och hur man kan ta ut ledigheten.

Äntligen övergår vi till en modell som passar detta årtusende.

Medan de andra nordiska länderna har varit föregångare i utvecklingen har Finland sackat efter.

I dagsläget tar finländska pappor ut bara cirka tio procent av alla inkomstrelaterade dagpenningar. De är i medeltal föräldralediga i sex veckor, en femtedel tar inte ledigt överhuvudtaget efter att barnet fötts.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds beräkningar skulle det med den här takten ta minst 200 år innan vi uppnår en jämn fördelning av föräldraledigheten.

En jämnare fördelning av föräldraledigheterna mellan föräldrarna är ett centralt mål för jämställdhetspolitiken i arbetslivet.

När föräldraledigheten till största del utnyttjas av mammorna blir fördelningen av barnavård och hushållsarbete i familjerna ojämn. Det i sin tur påverkar kvinnornas karriärutveckling, de avancerar långsammare och får lägre lön vilket också påverkar deras pension.

Pappors ledighet är också viktig för familjernas välbefinnande. Det skapar anknytning mellan far och barn, och par som turas om att vara hemma värderar varandras uppdrag högre.

Det är bra att regeringen visar vägen genom att erbjuda papporna en längre öronmärkt kvot av familjeledighet, forskning visar att det är ett effektivt verktyg.

På många arbetsplatser finns det tyvärr fortfarande ett konservativt tankesätt. Kvinnor förväntas vara föräldralediga en eller flera långa perioder i något skede under anställningen, men detsamma gäller inte män.

Ålandstidningen intervjuade i gårdagens tidning tre unga och drivna småbarnspappor mitt i karriären. Det framgick att de ställer sig positiva till familjeledighetsreformen och att bli garanterade en jämlik möjlighet att vårda och uppfostra sina barn.

De representerar en ny föräldrageneration som värdesätter tid med familjen och sätter barnen i första rummet.

Arbetsgivare som profilerar sig som familjevänliga kommer att ha en rekryteringsfördel, det är ett smart sätt att attrahera talanger.

Att erbjuda en kultur det där går att kombinera jobb och familj kommer att bli allt viktigare för imagen. Flexibla och familjevänliga arbetsplatser ökar arbetsmotivationen och arbetsglädjen och leder till att de anställda gör goda resultat.

Manliga chefer kan föregå med gott exempel och visa att de är måna om sin papparoll och familjeledigheten, trots att de har viktiga och krävande yrken.

Nu får vi ett nytt system på plats som skapar bättre förutsättningar, men det krävs fortfarande ett stort påverkningsarbete för att få till de attitydförändringar som måste till. Arbetsplatserna har en viktig roll när det gäller att uppmuntra och stödja männen i att ta ut föräldraledighet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss