Foto:

Utökad hemservice bäst för Järsö-Nåtös äldre

Med anledning av insändaren förra veckan om äldreomsorgen på Järsö-Nåtö vill jag, som moderat politiker i Lemland, ge min syn på äldreomsorgen.

Under 2008 gjordes en utredning i kommunen vilken visade att år 2020 skulle antalet 65+ i Järsö-Nåtö vara 90 personer. Inga åtgärder har vidtagits av kommunen sedan dess. Beslut fattades i kommunens budget 2020 om att tillsätta en arbetsgrupp som utreder och kommer med konkreta förslag om vad och hur denna service ska ges till invånarna på Järsö-Nåtö.

Gruppen är nu tillsatt och jag representerar moderat samling i Lemland. För att klargöra vad jag anser vill jag hänvisa till det övergripande målet med äldrelagen som nu antagits: Det är att kommunala myndigheter och Ålands hälso- och sjukvård omstrukturerar sina tjänster och sin service för äldre personer.

För att möta det ökande behovet ska utbudet av socialservice i större utsträckning ordnas för de äldre i hemmet i stället för på serviceboende. Tjänster och service ska stöda den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

Att rätten till självbestämmande och valfrihet ska beaktas i beslutsfattande som rör de egna levnadsförhållandena finns i lagen. Dessutom förstärks kravet på personalens antal, utbildning och uppgifter.

Först och främst vill jag redogöra för de olika serviceformer som finns och som kommunen bör erbjuda Järsö-Nåtöborna.

1. Hemservice är den form som kommunen i dag ger till personer som bor hemma. I dag erbjuder kommunen fyra besök, vilket skulle vara helt naturligt att utöka till fem-sex besök per dygn eller till och med sju besök per dygn såsom Mariehamn ger till sina äldre. Detta kan gärna köpas av Mariehamn.

2. ESB boende som är ett effektiverat serviceboende bör upphandlas av Mariehamn, då behovet i dagsläget är fyra-fem personer.

3. Institutionsvård, vilket i dagsläge rör sig om Oasen boende och vårdcenter. Bör kunna upphandlas avMariehamn.

Lemlands kommun kan även efterhöra privata entreprenörers (till exempel Folkhälsans) intresse att bygga ett ”seniorboende”. Detta kan också vara lokaliserat i staden.

Mitt förslag är att i första hand utöka hemservicen så att de äldre i området har möjlighet att fortsätta bo i hemmet med utökad service och även sällskap.

Ett eget serviceboende på Järsö-Nåtö kräver att klienter från andra delar av kommunen eller från en annan kommun ska bo där eftersom det behöver byggas flera platser så att det går ekonomiskt runt. Ett serviceboende kräver dygnet runt 0,7-0,8 personal per boende. De flesta vill ha besök av nära och kära och då är det viktigt att kunna besöka sin fru/man på ålderns höst. Närheten till det tidigare gemensamma hemmet är viktigt.

Att få ett samarbete med Mariehamns stad likt det vi fått om skolan, ett avtal som fungerat utmärkt i många år och som vi ska vara tacksamma för. Vi lyckades utöka avtalet till tre år från tidigare sex månader. Detta gjorde vi under min tid i kommunstyrelsen och som Järsö-Nåtös representant i skolnämnden i Mariehamn samt även som representant i samarbetskommitten med Mariehamn.

Vi har även beslutat om att köpa tjänster från till exempel Folkhälsan som erbjuder hemservice, istället för att personal ska sitta på vägen från Söderby med mat i bilen och köra fram och tillbaka. Inte hållbart ekonomiskt eller miljömässigt.

Vårt daghem skulle kunna stationera hemservicepersonal som förser de äldre med mat och trygghet.

Lösningar finns, om viljan finns.

Susanne Fagerström(MSÅ)

Lemland

Hittat fel i texten? Skriv till oss