Villkor

Prenumeration

Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Ålandstidningen. Genom att bli kund hos oss accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.

Prenumerationstyper

Prenumerationspaket

Ålandstidningen erbjuder olika typer av prenumerationspaket. 6 dagar+digital ger tillgång till Ålandstidningen på papper måndag-lördag, och paketet lördag innebär att du får lördagstidningen på papper. Bägge paketen ger tillgång till hela Ålandstidningens digitala erbjudande. Digital-paketet ger tillgång till hela Ålandstidningens digitala erbjudande.

Tillsvidare

Tillsvidareprenumeration innebär att tjänsten levereras till dess du säger upp den genom att meddela Ålandstidningens kundtjänst via e-post, telefon eller brev senast en månad innan betalningsperiodens slut. Uppsägningen börjar gälla först dagen efter betalningsperiodens slut.

Tidsbestämd

I denna prenumerationsform levereras tjänsten endast under en på förhand tidsbestämd period. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration utan avbrott i leveransen måste du meddela Ålandstidningens kundtjänst minst en vecka i förväg.

Uppsägning

För samtliga prenumerationstyper är utebliven betalning inte gällande som uppsägning av prenumeration. Återbetalning medges ej vid uppsägning av prenumeration innan prenumerationens slutdatum.

Betalning

Ålandstidningen tillämpar förskottsbetalning och fakturering per kalendermånad. Avgiften betalas i förskott via faktura, kortbetalning eller direktbetalning. Beloppet kan avvika från avtalat månadsbelopp på grund av att en prenumerationsperiod påbörjas mitt i en månad. Vid eventuell skillnad i uppgift i ingånget avtal mellan dig och Ålandstidningen och skrivning på fakturan gäller alltid avtalet. Avgiften betalas senast den dag som anges på fakturan. Vid utebliven betalning har Ålandstidningen rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen samt begära ersättning för eventuella påminnelser och inkassokostnader enligt lag. Ålandstidningen reserverar sig för prisändringar vid ny pren­umerationsperiod.

Alla priser och avgifter är inklusive moms.

E-faktura

Du som betalar din prenumeration via din internetbank kan välja att betala via e-faktura. Du anmäler dig till tjänsten via din egen bank.

Kortbetalning

Om Ålandstidningen ej lyckas debitera ditt konto på grund av att kortet är spärrat, giltighetstiden gått ut, eller täckning för det avtalade beloppet saknas, genomförs tre (3) nya försök under tre (3) dagar. Dag fyra (4) skickas en påminnelsefaktura till din registrerade adress. Du kan logga in på ”Ditt konto” och ange ny kortinformation för att återigen kunna ta del av tjänsten. Vid registrering av kontouppgifter är du ansvarig för att förse Ålandstidningen med korrekt kontaktinformation, som t.ex. e-postadress, namn och telefonnummer. Ålandstidningen lagrar inte kortnummer, men dock sådana uppgifter om ditt kort som behövs för att möjliggöra fortsatta månatliga debiteringar, samt förenkla framtida köp av Ålandstidningens produkter och tjänster.

Om du väljer att inte registrera ny kortinformation kommer de prenumerations-/abonnemangstjänster som är förknippade med det icke gällande kortet inte längre att kunna tillhandahållas efter att den period för vilken betalning erlagts löpt ut.

Ändring av tidningsleverans

Tillfälligt uppehåll

Tillfälligt uppehåll kan göras på alla prenumerationer som innehåller en papperstidning och skall meddelas senast en vecka innan uppehållet startar. Uppehållet måste vara minst fyra (4) dagar långt och får högst uppgå till 9 månader. Ålandstidningen ersätter ej de överskjutande dagarna vid längre uppehåll än 9 månader.

Uppehåll av digitala tjänster medges ej.

Adressändring

Ändring av namn och/eller adress under pågående prenumerationsperiod skall meddelas minst en vecka i förväg till Kundtjänst. Adressändring är kostnadsfri och den kan göras permanent eller tillfälligt. En tillfällig adressändring måste vara minst fyra (4) dagar lång.

Distribution av tidning inom Åland

Ålandstidningen väljer fritt distributionssätt och -kanal för tidningarna. Målsättningen är dock att prenumeranten skall få sin tryckta tidning så tidigt som möjligt. På områden som sådan inte finns att tillgå eller kostnaden för den är oskäligt hög i förhållande till prenumerationsavgiften används postens vanliga utdelning eller andra alternativa utdelningssätt och -kanaler. Detta innebär i vissa fall att den tryckta tidningen inte kan delas ut på utgivningsdagen utan först senare. Prenumerationspriset är dock det samma oberoende av utdelningssätt och – kanal och prenumeranten har således inte rätt till lägre prenumerationsavgift på grund av långsammare eller sämre distribution av den tryckta tidningen. För utlandsprenumerationer uppbärs en särskild distributionsavgift.

Leverans till utlandet och Finland

Vid leverans till utlandsadress tillkommer portoavgift/ tilläggskostnad per ex. Ålandstidningen reserverar sig för störningar i transporterna och för lokala distributionsproblem i mottagarlandet.

Utebliven tidning

Vi ber dig att kontakta oss vid störning i leveransen. Utebliven tidning ska anmälas inom en period av sju (7) dagar efter det att tidningen uteblivit för att rätt till kompensation ska föreligga. Ålandstidningens ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna tidningar begränsas till kompensation genom förlängning av prenumerationen med motsvarande antal dagar. Det innebär att prenumerationen förlängs med motsvarande antal dagar i slutet av prenumerationsperioden för tidsbestämda prenumerationer och inför nästa faktura för tillsvidareprenumerationer.

De s.k. tidningslösa dagarna omfattas inte av ovanstående ersättningar.

Digitala tjänster

Tillgången till digitala tjänster gäller för personligt bruk. Tillgång för mer än en person i företag, skolor eller dylikt förutsätter ett separat avtal. All lagring, kopiering och utskrifter av Ålandstidningens digitala tjänster får endast ske för personligt bruk. Det är ej tillåtet att sprida innehållet varken för kommersiellt eller för icke kommersiellt bruk. Detta inkluderar även texter och bilder. Allt bruk av Ålandstidningens digitala tjänster i sammanhang med reklam eller kommersiella aktiviteter skall avtalas på förhand med Ålandstidningen. Ålandstidningens arkiv innehåller personupplysningar publicerade i tidningen. Dessa får ej utnyttjas på ett sätt som kan anses kränkande för personens integritet. Ålandstidningen förbehåller sig rätten att stänga av konton som missbrukas.

Leverans av digitala tjänster

Vi gör vårt yttersta för att distribuera Ålandstidningen digitalt i samtliga kanaler. Ålandstidningen lämnar dock inga garantier beträffande produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom alandstidningen.ax.

Ändring av avtal

Innehållet i Ålandstidningens prenumerationer och tjänster kan förändras eller tas bort utan särskilt meddelande. Ålandstidningen har rätt att ändra villkoren utan att i förväg få ditt godkännande. Vi kommer att informera om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Genom att fortsätta använda Ålandstidningens tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

Personuppgiftspolicy för Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

Personuppgiftsansvarig är Ålands Tidnings-Tryckeri Ab (ÅTT), organisationsnummer 0145046-8, Strandgatan 16, 22100 Mariehamn, tel 018-26026.

ÅTT lagrar de personuppgifter som kunden själv lämnar till ÅTT:s tjänster. Därtill lagras information vid användning av vissa av ÅTT:s tjänster. Denna information inkluderar information om hur kunden använder sig av tjänster relaterade till ÅTT:s webbplatser.  

Uppgifterna nämnda ovan används för att kunna hantera kundärenden och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge kunder anpassat innehåll i våra tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för kunden. Informationen kan också komma att användas i direktmarknadsföring.

Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till ÅTT:s samarbetspartners för att ÅTT ska kunna leverera de produkter och tjänster ÅTT tillhandahåller. ÅTT ger inte ut kunddata till tredje part för marknadsföringssyfte av andra produkter och tjänster än ÅTT:s produkter och tjänster. ÅTT uppdaterar kundinformationen genom sambearbetning med andra register. Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom denna beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Genom att teckna en prenumeration, registrera ett kundkonto, ingå en annonsaffär eller ge sina kontaktuppgifter vid köp av till ÅTT samtycker kunden till ÅTT hantering enligt ovan.

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. För att utöva rättigheterna enlig ovan vänligen kontakta oss på nedanstående adress:
 
Ålands Tidnings-Tryckeri Ab 
Kundtjänst
Strandgatan 12
22100 Mariehamn
 
Telefon
+358 18 26026 (Telefontid vardagar 08.00-16.00)
 
E-post
kundtjanst@alandstidningen.ax