Lågskär, Fågelskådning, Lågskärs fyr
Havsörnen äter i dag mest ejder och vid Lågskär åt över 40 örnar i våras slätt, inte en enda ådunge överlevde. Det här oroar ålänningarna och 3.206 personer skrev år 2020 under ett medborgarinitiativ om skydd för sjöfåglarna.Foto: Daniel Eriksson
Foto:

Bild

Kan begränsad skyddsjakt freda ådans barnkammare?

Inte en enda ådunge överlevde vid Lågskär i våras, trots 1.145 ådbon. Det såg drygt 40 havsörnar och en del trutar till. Världens länder förband sig tidigare i december till att skydda den biologiska mångfalden. Det måste också gälla ådungar. Och örnar.

 

Den 14 december samlades representanter för de åländska jaktvårdsföreningarna, forskare, representanter för organisationer och tjänstemän till ett viltförvaltningsråd där fokus var på den dystra utvecklingen för ejderpopulationen på Åland, i Skärgårdshavet och i Nylands skärgård.

Vid mötet framkom att Lågskär söder om Mariehamn är Finlands viktigaste reproduktionsområde för ejder. Frivilliga insatser från jägarna för att decimera antalet kråkor och korpar i området har bidragit till det. Det finns inte heller mink, mårdhund eller räv på Lågskär eftersom de jagas intensivt i skärgården och särskilt på häckningsskären.

Den här fredningen av ådorna och deras bon har lett till att antalet häckningar ökat de senaste åren. I våras kunde man räkna till sammanlagt 1.145 ådbon på Lågskär. Om varje bo innehåller i medeltal fem ungar betyder det att 5.725 ådungar kläcktes vid Lågskär detta år. Men när häckningssäsongen var över fanns inte en enda levande ådunge kvar. När de små tillsammans med sina mödrar sökte sig ut på vattnet åts de upp av ett stort antal havsörnar och en del trutar. I en skrivelse från viltförvaltningsrådet till landskapsregeringen framgår att som mest 42 havsörnar, främst ungfåglar, jagade och åt upp ådungarna.

Jaktföreningarna vill därför att landskapsregeringen inleder en mycket restriktiv skyddsjakt på unga havsörnar i Lågskärsarkipelagen för att öka antalet överlevande ådungar under deras första levnadsveckor. Det är ett rimligt önskemål, det kan inte vara hållbart att tillåta att varenda en ådunge blir örnmat vid landets viktigaste häckningsområde för ejder.

Havsörnen är i dag livskraftig i hela världen. På Åland fanns år 2018 320 havsörnsbon och antalet levande ungar var 95. Lagtingets social- och miljöutskott har konstaterat att havsörnen i dag bedöms vara den enskilt största predatorn för sjöfågelstammen. Studier som har gjorts på den finska sidan visar att havsörnen för ejderstammens del står för ungefär hälften av predationen medan övriga predatorer står för den andra hälften. Studier av havsörnens födointag på Åland visar att intaget har förändrats, från att på 1980-talet till största delen ha bestått av gädda till att numera till största delen bestå av ejder, skriver utskottet i ett betänkande.

En lång rad åtgärder har vidtagits för att skydda ådungarna från havsörnen. Enligt den åländska förvaltningsplanen för havsörn är det möjligt att bland annat punktera ägg i vissa örnbon, inte tillåta örnrevir i känsliga ejderhäckningsområden och att skrämma örnarna. Andra åtgärder är jakten på mårdhund, mink, mård, kråkor och andra predatorer. Unga havsörnar, som jagar i flock, kan förses med GPS-sändare för att kontrollera hur de rör sig. Föreningen Ådans vänner, och andra, placerar ut ådtak för att skydda bona och agerar vakt på häckningsskären. Trots allt detta, och trots att det inte finns varken mårdhud, mink eller räv på Lågskär och trots att kråkorna och korparna decimerats, överlevde alltså inte en enda ådunge vårens häckning i landets viktigaste barnkammare!

Tidigare i december enades världens länder vid en konferens i Montreal om att 30 procent av jordens mark- och vattenområden ska skyddas fram till år 2030 för att rädda den biologiska mångfalden, alltså växter och djur. Till den biologiska mångfalden hör förstås både ejder och havsörn.

Havsören är skyddad i EU:s fågeldirektiv och någon allmän jakt på örn kan, och får, det absolut inte bli tal om. De jaktvårdsföreningar som nu vänt sig till landskapsregeringen föreslår uttryckligen en mycket begränsad skyddsjakt i försökssyfte vid Lågskär, efter att EU-kommissionen underrättats. Det kunde röra sig om två eller tre icke häckande ungfåglar som sedan kunde hängas upp eller läggas ut för att skrämma övriga havsörnar. EU:s fågeldirektiv kan frångås om inga andra alternativ finns för att skydda flora och fauna. Frågan är om inte det undantaget börjar vara uppfyllt för ådungarnas del vid Lågskär. Skyddsjakt som ett mycket begränsat försök hotar inte havsörnsstammen. Men kanske kan den hjälpa åtminstone några ådungar att överleva.

 

Kerstin Österman

tel: 26 026

Hittat fel i texten? Skriv till oss