Foto:

Granit är ett välkommetinslag i samhällsdebatten

Åland har fått en ny tankesmedja. Förhoppningsvis kan tankesmedjansverksamhet leda till en bredare samhällsdebatt där fler än politiker syns.

Med Policylabbet Granit vill grundarna Julia Lindholm, Sunniva Hansson och Sandra Boström ge ett forum till de ålänningar som vill vara delaktiga i samhällsutvecklingen, men som av olika anledningar inte väljer de etablerade samhällspåverkande vägarna.

Detta är ett viktigt initiativ som visar på att fler kan vara med i samhällsutvecklingen utan att hen för den skull behöver vara med i ett parti och lägga sin fritid på politik eller för den delen göra en karriär av sitt engagemang.

Vid en första anblick kan Policylabbet Granit, likt många andra tankesmedjor, framstå som komplext och svårförståeligt. Samtidigt är det rätt enkelt. Organisationen har för avsikt att vara med och påverka samhällsdebatten och samhällsutvecklingen genom att till exempel anordna seminarier, initiera projekt och sammanställa olika publikationer.

Det här är ett välbehövligt initiativ och ett utmärkt sätt att fånga upp den kunskap samt det engagemang som finns hos bortaålänningar, men även hos personer som inte har en möjlighet att engagera sig politiskt.

Den åländska samhällsdebatten har under lång tid präglats av en brist på visioner. Visst finns det särintressen som lyckats lyfta olika former av initiativ, men den breda visionen och målen med Åland lyser ofta med sin frånvaro.

Inte minst har den åländska politiska debatten många gånger präglats mer av dagspolitik och käbbel än frågan om hur vi vill att morgondagens Åland ska se ut. Visst är även dagspolitik, till en viss del, viktig för den enskilde väljaren, men dagspolitik får inte ske på bekostnad av den breda och framåtsyftande debatten om samhällsutvecklingen.

Åland behöver äga visionen och målen med det framtida Åland. Vi behöver inte alla gånger tycka likadant, men vi behöver ta ansvar för morgondagen och aktivt jobba för att skapa framtida förutsättningar. Till exempel måste vi äga frågan om självstyrelsens utveckling, förstå demilitarisering och Åland som neutraliserat område i dagens omvärld. Inte bara på en politisk nivå utan även i ett bredare perspektiv.

Vi behöver likväl även debattera och förstå hur vår befintliga offentliga apparat ska utvecklas. Förstå vilken typ av näringslivsstrategi vi ska arbeta efter och hur vi positionerar oss i en allt mer konkurrensutsatt värld. Ja, frågorna är många men tänk vilka möjligheter de medför.

Förhoppningsvis kommer Policylabbet Granit leda till att vi får en bredare debatt om framtiden. En debatt som gärna får sprida sig till politiska kretsar för att därigenom ta det politiska Åland till nästa nivå.

Framför allt kan det nya policylabbet leda till att ålänningar med kunskap och erfarenheter engageras i samhällsdebatten och att utvecklingen av det åländska samhället och nyttig kunskap inhämtas.

För att Åland ska kunna ta nästa steg krävs att fler engagerar sig och gärna från olika delar av det åländska samhället. Därför är tankesmedjan ett bra initiativ som väcker förhoppning om en bredare debatt men även en förhoppning om att visionen om det framtida Åland så sakteligen ska börjar finna sin form.

Hittat fel i texten? Skriv till oss