Foto:

Var är det utlovade stödet till de demenssjuka?

Boende och stödtjänster för personer med demenssjukdomar i Mariehamn verkar inte utvecklas i takt med behovet.

Jag läser i Ålandstidningen 10 maj att stadsstyrelsens planeringskommitté, med uppdrag att ta fram en plan för förverkligande av ett demenscenter i Mariehamn inte har kunnat sammanträda på grund av pandemin och restriktionerna, mandattiden har förlängts med sex månader till slutet av september?

I Mariehamns stads 33-sidiga ”Kartläggningen och åtgärdsplanen för demensvården” som blev färdig 20 december 2019 läser jag att det på statsstyrelsens möte 22 januari 2019 tillsattes en kommitté för kartläggning av demensvården i Mariehamn. Bakgrunden till uppdraget är Roger Janssons motion som inlämnades till stadsfullmäktige 28 november 2017.

Björn Hägerstrand har 15 oktober 2019 skrivit en insändare i Ålandstidningen med rubrik: ”Akut läge inom demens- och äldreomsorgen i Mariehamn!”

Varför tar allting så lång tid?

Kartläggningen med åtgärdsplaner blev alltså klar för 2,5 år sedan, jag hoppas för kontinuitetens skull att det i gruppens arbete ingick att återkomma för att gå igenom vad som förverkligats eller inte?

Bland de olika delarna i åtgärdsplanen läser jag att planering och projektering av stadens demenscenter bör påbörjas omedelbart, vad har gjorts hittills?

Här har jag plockat ut fem punkter ur åtgärdsplanen för ”Boende och stödtjänster” och undrar om något förverkligats?

• Tills ett demenscenter förverkligats måste lösningar för äldreboende i form av ESB sökas inom staden hos privata fastighetsägare, tredje sektorn samt i stadens egna lokaler.

• Satsningar på trygghets/seniorboende för äldre i norra, centrala och södra staden skulle bidra till att avlasta stadens ESB- och institutionsboende.

• Utöka antalet korttidsplatser för avlastning. Utreda möjligheter som finns att tillgå i staden, både egna och privata resurser.

• Under övergångsperioden då man utreder möjligheterna gällande korttidsplatser utvidga hemtjänsten eller utöka annan form av avlastning i hemmet

• De åländska kommunerna bör göra en gemensam satsning på separat boende för yngre personer med demenssjukdomar

Monica Backman, anhörig

Hittat fel i texten? Skriv till oss