Foto:

Statsminister Sanna Marin kan rädda nya självstyrelselagen

I början av juli månad meddelade Ålandsministern och tillika justitieministern Anna-Maja Henriksson att hon tar sin hand från självstyrelselagsreformen. Frågan överfördes till minister Thomas Blomqvist som har ansvar för regeringens nordiska samarbete och jämställdhetsarbetet. En klar nedprioritering av förnyelsen av självstyrelselagen. Blomqvists ministerpost väger lätt och han har inget eget ministerium till sitt förfogande. Henriksson har tidigare haft ambitionen att förslaget till ny självstyrelselag skulle lämnas till riksdagen i höst.

De flesta åländska partiledare skyller sin vana trogen misslyckandet på Helsingfors.
Socialdemokraternas Camilla Gunell har dock ett konstruktivt förslag som hon tidigare fört fram. Hon kallar sitt förslag en trestegsraket. Första steget ett nytt ekonomiskt system har redan förverkligats. Det andra steget bör genomföras medan nuvarande riksdag sitter. Till sitt innehåll är det fråga om allt i det nya förslaget till självstyrelselag som Finland och Åland är överens om. Resterande frågor som man inte kan enas om överförs till en ny partssammansatt kommitté som fortsätter diskussionerna i hopp om att i framtiden hitta gemensamma lösningar.

En sådan konstruktiv trestegsraket kräver dock en sak. För att slutföra reformen av självstyrelselagen måste den flyttas från justitieministeriet till statsrådets kansli. Frågan måste tas om hand av statsminister Sanna Marin och hennes kompetenta stab av sakkunniga rådgivare. Ålands självstyrelse är en fråga som rör Finlands konstitution och Finlands grundlag. Statsministern har det övergripande ansvaret för alla delar av landet inklusive Åland och dess självstyrelse. Alla politiska frågor av mera principiell karaktär som rör Åland bör skötas av statsministern och hens kansli.

För att politiskt vara framgångsrik i självstyrelsefrågor är det viktigt att ta vara på den nuvarande regeringens socialdemokratiska ledning. Historiskt är det socialdemokraterna i Finland som lojalt och kreativt bidragit till självstyrelsens utveckling. Politiker som Tarja Halonen, Paavo Lipponen, Eero Heinäluoma och Jutta Urpilainen har alla på sitt sätt visat intresse för Åland. Socialdemokrati är en pragmatisk ideologi som bygger på kompromissandes svåra konst. För att lyckas få statsministern att ta över reformen av självstyrelselagen krävs enighet på hemmaplan. Eftersom det kört ihop sig mellan regeringen Thörnroos och Ålandsministern är det värt att överväga om inte lagtinget ska ta över ansvaret för att nå en lösning på denna prestigefyllda fråga. År av tankemöda, resor, utredningar, möten och pengar har lagts ned på detta projekt. Att snubbla vid mållinjen hedrar ingen. Skattebetalarna har rätt att få valuta för sina pengar.

En läxa man kan lära av detta är att konstruktionen med en Ålandsminister inte är optimal för att de åländska frågorna ska få den uppmärksamhet och behandling som krävs i Helsingfors. Under Ålandsministern Astrid Thors tid begravdes den åländska EU-parlamentsplatsen. Vid upprepade tillfällen kom Ålandsministern Anne Berner med fagra löften till ålänningarna som sedan torpederades i Helsingfors av stasminister Sipilä. Och nu kan man med sorg konstatera att f.d. Ålandsministern Anna-Maria Henriksson och regeringen Thörnroos inte lyckats komma till avslut med den nya självstyrelselagen.

Det är helt enkelt så att konstruktionen med en Ålandsminister marginaliserar de åländska frågorna. Ålandsministern hamnar lätt i en dragkamp mellan Åland och Helsingfors som för det mesta leder till att Åland förlorar. Det är därför dags att slopa hela systemet med en Ålandsminister. I det nya förslaget till självstyrelselag finns en ny bestämmelse som har rubriken ”Samordning i statsrådet av Ålandsfrågor”. Om den nya lagen skulle godkännas skulle frågor av stor vikt för Åland få en helt annan status och behandling under statsministerns ledning. Samarbetet skulle inte bara gälla för de berörda ministrarna utan Ålands lantråd skulle också ha möjlighet att delta i beredningen av för Åland principiellt viktiga frågor som kräver riksdagens välsignelse. Det gäller att handla nu. Än kan självstyrelselagsreformen räddas men andra politiska krafter med större muskler måste ta vid och det i rappet. Kasta inte ut barnet med badvattnet.

Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss