Foto:

Skapa ett resecentrum för kollektivtrafik

Den 28 september 2021 godkände stadsfullmäktige en delgeneralplan för centrum. Men området för bussplan ingår inte i planen. I landskapsregeringens ”Strategi för hållbar utveckling” som gavs som ett meddelande till lagtinget den 19 december 2013, konstaterades att kollektivtrafiken på Åland är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.

En längre tid fram till och med den 31 maj 2013 var stadens kollektivtrafik avgiftsfri. Då infördes avgift samtidigt som utbudet av kollektivtrafik i staden halverades. Detta ledde till att antalet resenärer minskade till en femtedel av det antal som var innan.
Vid ingången av 2022 införde landskapsregeringen en närområdestrafik med korta slingor utanför stadsgränsen. Samtidigt infördes en landskapsomfattande enhetstaxa, som för stadens del innebar en avgiftshöjning för stadspassageraren.
Staden medverkade i den landskapsomfattande ”Kollektivtrafikutredningen 2014” som utgjorde grunden för kollektivtrafiklagstiftningen. För stadens vidkommande konstaterades att bussplan i Mariehamn skulle utformas till ett resecentrum. Bussplan ska vara så stor att både landsbygdstrafik och stadstrafik möts vid bestämda tider och att bytesflödet mellan stad och landsbygd fungerar smidigt. Det ska vara möjligt att röra sig till exempel med rullstol, barnvagn och rollator på bytespunkterna och att växla transportslag.
Landskapsregeringen ska vid varje ny politisk mandatperiod fastställa ett trafikförsörjningsprogram.
I en motion till stadsfullmäktige den 25 januari 2022 föreslog jag att staden planerar det befintliga bussplaneområdet och beaktar det fysiska behovet av ytterligare tillräckliga områden, som i dag är utformade som bilparkeringar, för att skapa ett resecentrum med de funktioner som beskrivits. Området ska vara tillräckligt stort för att möjliggöra ett bytesflöde mellan stads- och landsbygdstrafik men även möjliggöra resenärernas växling till andra transportslag.

Leif Holländer (Ob)

Hittat fel i texten? Skriv till oss