Foto:

Självbestämmade är en självklar funktionsrätt

I måndags arrangerade Ålands handikappförbund en funktionsrättsdag i Alandica. Publiken fick bland annat ta del av ett mycket intressant projekt för att öka tillgängligheten för funktionshindrade i Reykjavik, kallat ”Rampa upp Island”. Här finns mycket att lära och ta efter.

De åländska partiledarna var inbjudna att besvara en rad frågor om hur partierna jobbar för att öka tillgängligheten i samhället med utgångspunkt från FN:s funktionsrättskonvention, som även Åland antagit och därmed ska följa. Ålands Framtid vill gärna utveckla vad vi gjort och vill göra för att alla människor ska känna sig inkluderade, uppskattade och meningsfulla i vårt samhälle.
Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet, som i sin tur skapar rätt att medverka och att påverka. Och rätten att påverka och friheten att bestämma själv är en de absolut viktigaste grundpelarna i vårt demokratiska välfärdssamhälle.

För Ålands Framtid har och är självbestämmande ett starkt ledord. Under flera valperioder har vi jobbat för att öka brukarnas bestämmanderätt inom dåvarande Ålands omsorgsförbund. Vi tog även initiativ till att ge eleverna vid träningsundervisningen i Jomala rätt till en behovsanpassad, meningsfull fritidsverksamhet i nära anslutning till skolan, genom bygget av det nya fritidshemmet.

Ålands Framtid har även lagt förslag på ökat logopedstöd i skolan och att höja ensamförsörjartillägget i barnbidraget till 100 euro så att de mest ekonomiskt utsatta kan känna trygghet och inkludering.
För några veckor sedan arrangerade Ålands Framtid en välbesökt diskussion om den tilltagande psykiska ohälsan bland våra barn och unga med en bred panel av sakkunniga från många områden. Diskussionen visade att det finns stor kunskap inom området på Åland. Nu krävs handling. Evenemanget finns att se på vår webbsida www.alandsframtid.ax.
I lagtinget har vi i budgeten för nästa år lagt ett förslag om att omgående inrätta en lågtröskelmottagning för barn och unga som behöver stöd på grund av oro eller psykisk ohälsa. Mottagningen ska även ha kompetens inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det handlar om att tidigt lägga grunden för tillgänglighet i samhället för alla.

Ålands Framtid föreslår ånyo att landskapet blir huvudman för Kommunernas socialtjänst (KST). Det handlar i grunden om att säkra att myndigheten på sikt kan leva upp till de lagstadgade kraven på service till brukarna och därmed även uppfylla FN:s funktionsrättskonvention. Det visar sig gång på gång att formen kommunförbund inte fungerar i praktiken – det är för mycket slitningar om ekonomi i förhållande till nytta, vilket inte gynnar eller kvalitetssäkrar verksamheten. Genom överföringen av huvudansvaret för KST till landskapet ser vi även samordningsfördelar med ÅHS.

På de enskilda planet ska den som berörs i varje fall ha rätt att påverka och vara delaktiga i beslut. Det räcker inte med ”hörande” då det mesta av beredningen troligen redan är gjord. Den som berörs ska aktivt informeras om sina rättigheter. Allmänt ska hantering och beredning av frågor som rör funktionshinder ske på ett garanterat rättssäkert sätt.
Vi vill också att alla myndigheter, intresseorganisationer ska vara skyldiga att publicera lättläst information, i synnerhet om frågor av särskild betydelse. Slutligen ställer sig Ålands Framtid helhjärtat bakom den internationella funktionsrättsrörelsens egen slogan: ”Nothing about us, without us” (Inget om oss, utan oss).

Ålands Framtid

Hittat fel i texten? Skriv till oss