Foto:

Pressfriheten hör till demokratins hörnstenar

I höstas antog Europeiska kommissionen sitt förslag till den så kallade europeiska mediefrihetsakten. Förordningen ska ta itu med ett antal problem som påverkar medietjänsternas funktion på den inre marknaden och som riskerar mediernas oberoende.

Förslaget är välkommet och nödvändigt med tanke på de allvarliga utmaningarna som mediefriheten står inför i flera EU-länder. I länder såsom Grekland, Ungern, Polen och Bulgarien är situationen mycket oroande. Journalister blir utsatta för avlyssning, medieföretag och medieinnehåll kontrolleras av staten och i vissa av länderna finns det knappt några fria medier alls.
När det kommer till mediefrihet är de nordiska länderna EU:s skolboksexempel. I Reportrar utan gränsers rapport om pressfrihetsindex (Press Freedom Index) toppar Danmark, Sverige, Estland, Finland och Norge listan. Finland och vi understöder kommissionens mål att främja mediefrihet och mångfald i medierna. En fri mediemiljö bidrar till upprätthållandet av de europeiska demokratiska värderingarna och rättsstatsprincipen. Däremot klassar inte Europaparlamentet till exempel Ungern (som skulle gynnas av förslaget) överhuvudtaget som en stat med demokratiskt styre.

De nordiska länderna har uttryckt sin oro om förslagets potentiella inverkan på små nyhetsmedier, särskilt på dem som verkar i glesbefolkade områden. Kommissionen vill öka kontrollen över mediemarknaderna för att förhindra ägarkoncentration genom myndighetskontroll. Tidningar i glest befolkade områden arbetar dock ofta med mycket begränsade ekonomiska resurser, och samarbete mellan företag har möjliggjort många små lokala mediers överlevnad.

Vi nordiska liberala parlamentsledamöter vill klargöra detta. Förslaget ska inte riskera lokala mediers spridning i länderna. Lokala nyheter är likvärda med såväl nationella som internationella nyheter, och de spelar viktig roll när det gäller att leverera nyheter till även de mest avlägsna hörnen av våra länder.
Renew Europe -gruppens Europaparlamentariker:
Nils Torvalds, SFP, Finland
Elsi Katainen, Centern, Finland
Abir Al-Sahlani, Centerpartiet, Sverige
Morten Løkkegaard, Venstre - Danmarks Liberale Parti, Danmark,

Hittat fel i texten? Skriv till oss