Foto:

Öppet brev till beslutsfattareFör barns och ungas väl

Samhället öppnar upp och vi vill framföra våra tankar om det vi upplevt under pandemin.Barn och unga har drabbats hårt av alla begränsningar och behöver nu mer stöd än någonsin.Enlång tid av begränsningar och isolering har satt spår i oss.Mångas vardag har präglats av distans och avsaknad av trygg kontakt till andra människor.Vi behöver därför tillsammans skapa förtroende för varandra igen och återupprätta sociala relationer eftersom känslan av ensamhet kan leda till nedstämdhet och depression.

I konfirmandverksamheten deltar över 70 procent av en åldersgrupp. Vi som arbetar med konfirmand- och ungdomsverksamhet i församlingarna får därför varje år ta emot största delen av en årskull, på vissa orter till och med 100 procent av årskullen.I sommar har det varit tydligt att upplevelserna varierat mellan två diken.Vi har upplevt grupper som varit svältfödda på fysisk och social närvaro och knappt kunnat få nog av varandra. Deltagarna klamrade sig fast både vid varandra och ledarna.

Vi har å andra sidan också länge sett hur illamåendet ökat bland ungdomarna och denna sommar har vi upplevt fler sociala utmaningar under konfirmandlägren. Till exempel vågade unga i vissa grupper knappt se på varandra och hade stora svårigheter att delta i gemensamma aktiviteter som lekar.

I Magmas publikation “Bara någon skulle ha sett mig” kan man läsa att antalet suicidfall bland unga kvinnor ökar. Vi församlingsanställda kan också vittna om mer ångest, fler panikattacker och ökat självskadebeteende hos deltagarna på läger.Barns och ungas illamående märks också i en ökad mängd barnskyddsanmälningar.Inom diakonin har man sett hur hjälpbehovet ökat drastiskt i hela landet och bland de hjälpbehövande finns många av dessa unga och deras familjer.

Konfirmandlägret är ett koncentrat av livet. Vi umgås intensivt med varandra – både vuxna och unga – dygnet runt i ungefär en vecka. I diskussioner utgår vi ofta från deltagarnas funderingar och inga ämnen är tabubelagda eller irrelevanta.På läger är tröskeln lägre att diskutera det som annars blir glömt. Miljön och situationen ger tid och utrymme för allt det vi vanligtvis tiger om eller inte har ord för.Vi får därför på en kort tid väldigt mycket information om de unga och deras liv.Under konfirmandtiden sätter vi vikten på att skapa goda relationer med ungdomarna.Förtroende skapas och många anställda skulle gärna samarbete med skola, hälsovård och andra aktörer i samhället för att dessa unga och deras familjer ska må bättre. För det är inte bara de unga, utan också deras föräldrar som behöver stöd.Då de unga lever med isolerade föräldrars illamående försvagas de sociala färdigheterna och den psykiska resiliensen.Omsorg om dessa utsatta unga är enorm och alla vi som arbetar med barn och unga behöver samarbeta för deras bästa.Resursernaminskar inom många sektorer samtidigt som hjälpbehoven ökar.Förutom ökade resurser efterlyser vi också ökat samarbete mellan alla aktörer.

Varje barn och ung behöver åtminstone en trygg vuxen hen kan lita på och en plats som känns trygg och meningsfull. Därför får barns och ungas tillvaro inte begränsas. Skolor och daghem får inte stängas, hobby-, fritids-, eftermiddags-, idrotts-, klubb- och annan verksamhet för barn och unga måste få fortsätta och vi behöver samarbeta för att barnen och ungdomarna ska hitta just sin trygga vuxna och sitt trygga sammanhang.Vi hoppas därför att beslutsfattare på alla nivåer ser begränsningar av barns och ungas liv som en sista utväg och att alla aktörer på fältet utvidgar sitt samarbete.

Linda Wahrman

Ungdomsarbetsledare, Borgå svenska domkyrkoförsamling

Jenny Airaksinen

Barn- och ungdomsdiakon, Kyrkslättsvenska församling

Mari Nurmi

Ungdomsarbetsledare, Åbo svenska församling

Johanna Häggblom

Ungdomsarbetsledare, Lemland-Lumparlands församling

Mikaela Johansson

Ungdomsarbetsledare, Mariehamns församling

Lucas Gustavsson

Ungdomsarbetsledare, Mariehamns församling

Jenni Broo

Barnledare, Malax församling

Annette Engsbo

Ungdomsledare, Malax församling

Sara Grönqvist

Sakkunnig,själavård och kyrkans samtalstjänst, Kyrkostyrelsen

HelenaSalenius

Sakkunnig, konfirmandarbete och skolsamverkan, Kyrkostyrelsen

RebeckaStråhlman

Sakkunnig, ungdomsfrågor, Kyrkostyrelsen

ChristinaRåstedt

Ungdomsarbetsledare, Karis-Pojo svenska församling

AnnaLaasio

Ungdomsarbetsledare, Kyrkslätts svenska församling

Hittat fel i texten? Skriv till oss