Foto:

Öjvägen förtjänar samma standard och hållbarhet som resten av kommunen

Som representanter för kommunen måste man motvilligt reagera offentligt på den ensidiga ”rapportering” om hur stridigheterna om Öjvägen fortsätter.Allt, precis allt, är tydligen kommunens fel och ingen skugga ska falla över väglagets styrelse och dess ordförande! Felaktig kallelse, saknad debiteringslängd och budget, bokslut och revisionsrapport som inte delges vid begäran är tydligen inget väglagets styrelse behöver ta åt sig av att man gjort fel, utan det är tydligen fel av kommunen att påpeka att lagen gäller även Öjvägens väglag.

Tonen har tyvärr varit densamma sedan avtalet med väglaget skrevs på för snart tre år sedan och de diskussioner som förts mellan kommun och väglagets styrelse har väldigt sällan lett till några resultat. Avtalet kan kort sammanfattas med tre punkter som väglaget ska uppfylla mot styrelsen för att vägen ska övertas som kommunal väg:

1. Marklov

2. Följa svensk byggstandard för kommunalväg

3. Kommunens kontrollant ska syna/slutsyna bygget

Redan på punkt 1 har väglaget misslyckats. På grund av olika orsaker har flera markägare vägrat skriva på avtalen om marköverlåtelse för vägen. Felaktiga beslut, överträdda befogenheter av vägstyrelsen och avsaknader av riktiga debiteringsunderlag är några av orsakerna som delägare nämnt. Marklovets nödvändighet har väglagets styrelse helt förbisett och ännu för någon månad sedan ansökte man om att kommunen skulle överta vägen trots avsaknad av de i avtalet nämnda markloven.

Vad gäller att kommunen redan godkänt standarden på vägen som väglagets ordförande påstår genom att kommunteknikern godkänt ofullständiga bygghandlingar på vägen är ju totalt felaktigt och som påpekats vid alla möten som hållits mellan kommun och väglag.

Väglaget har full rätt att behålla vägen som privat och bygga enligt vilken standard man vill och att inbilla sig att en tjänsteman på ofullständiga handlingar skulle kunna godkänna vägen för styrelsens räkning är ju bara befängt.

Man kan nämna att kommunteknikern och kommunens kontrollant inte fått möjlighet att syna projektet under byggtid genom protokollförda arbetsplatsmöten som tanken var och som underlättat om fel och brister i bygget kunnat åtgärdats fortlöpande i stället som nu då vägen byggts klart. Felen och bristerna har redovisats åtskilliga gånger för väglagets styrelse och kraven är på inget sätt okända för dem men däremot saknas viljan att ta till sig av det som påpekats. Kommunens kontrollant har ännu inte kallats till en slutsyn utan man valde sin egen konsult att göra en ”slutsyn” vilket naturligtvis inte på något sätt är rätt.

Väglagets styrelse har heller ingalunda varit omedvetna om vilken standard som krävs och vilka kostnader standarden skulle medföra och då anbud togs in på vägen så fanns kostnaderna för 1.000 meter sprängning redovisade i de anbud man fick in. Man valde i stället att genomföra projektet nästan helt utan sprängning och har nu sprängt 78 meter av de 1.000 som fanns i handlingarna som utgjorde anbudsunderlag. Var och en får väl avgöra om det var för att spara pengar eller om det var för att bevara kulturmiljön.

Faktum kvarstår, bygget har i dag kostat lika mycket om inte mer än vad det kostat att bygga vägen ordentligt och cirka 50 procent mera än vad delägarna var lovade att vägen skulle kosta och detta utan att vi är nära att uppfylla de krav som ska uppfyllas enligt svensk vägstandard. Månne inte styrelsen kunde vara lite självkritisk och åtminstone inte skylla detta på kommunen.

Vad gäller kommunens målsättning med vägen så är det fortfarande att detta ska bli en kommunalväg då antalet bofasta är stort och området är attraktivt och har potential att fortsätta växa men ingångna avtal ska naturligtvis följas och även Öjvägen förtjänar en väg av samma standard och hållbarhet som resten av kommunen.

Rune Söderlund

Kommunfullmäktiges ordförande

Anders Svibelius

Kommunfullmäktiges vice ordförande

Jan-Anders Öström

Kommunstyrelsens ordförande

Hittat fel i texten? Skriv till oss