Foto:

LR måste svara på vindkraftfrågorna

LR har gett klartecken till undersökning av havsbotten för ett antal presumtiva vindaktörer i Ålands hav för storskalig havsbaserad vindkraft med upp till 500 aggregat. Det som undertecknad och det åländska folket har en rättighet att få presenterat för sig är hur hela detta gigantiska projekt, som kallas miljövänligt, har framtiden framför sig. I punktform nedan redogörs fakta. Följande kan konstateras:

Vindkraft gör rovdrift på natur och hav genom att enorma ytor behövs för endast ca 3-4 MW oplanerad effekt per km2. För ”Sunnanvind” innebär att totala ytan blir runt 500 km2
Utsläpp av mikroplaster utgör ett allt större miljöproblem.
Tillgänglighet/kapacitetsfaktor är låg. 0.25-0.35 och när effekt behövs vid speciellt kalla dagar ger vindkraft ej något tillskott ej heller bidrar till att annan effekt måste produceras med kostnader
Tillverkningskostnader och material är ytterst kostnadskrävande och havsbaserad vindkraft kostar 2-3 ggr mer än landbaserad. Låg livslängd. Vingarna 12-15 år, övrigt runt 20 år. Återställningskostnader?
Ett kommande hot mot demokratin? Människor ställs mot människor!

Frågor för LR att besvara för Åländska folket: efterlyses! Den ekonomiska kalkylen för hela projektet. Och vilka utländska finansiärer som finns i projektet? Vem finansierar överföringen till anslutningsstationer på land av elenergin? Kommer elkunder att få betala överföringskostnader eller blir det allmän skatt för alla?

Vilken strategiplan/analys för haverier med utsläpp av transmissionsolja har ni gjort? Varje aggregat har mellan 500 och 1.000 liter.
Varför är ni så teknikfientliga mot effektiva och moderna tekniker? Har ni undersökt flera alternativ för ett självförsörjande Åland?
Vilka miljökonsekvenser har utförts av oberoende för de 500 fundamenten på havsbotten? Samt har det utförts studier och analyser över hur många döda fåglar, insekter dessa vindkraftverk orsakar samt hur påverkan sker på det marina livet med störande ljudbild?
Hur tänker ni (visioner) nu när EU klassat kärnkraft som hållbar investering och som de gröna i Finland & Tyskland instämmer i? Vilka politiska vindar blåser om tio år?

Lämnar här ett tänkt alternativ med ett flytande SMR-kraftverk som också kopplas till stadens fjärrvärmenät. ”(Ett SMR verk är självavställande med så kallat passivt säkerhetssystem vilket kyler reaktorn oberoende yttre elförsörjning)”. Ex, eleffekt 200 MW på en yta av Rosellas storlek kanske placerad vid energiverket. Danska Seaborg i samarbete med bland annat Chalmers universitet, Technical University of Denmark & EU. Beräknas vara i serieproduktion 2026.

Kent Lansing

Hittat fel i texten? Skriv till oss