Lättvindig kritik av begränsad öppenhet

Foto:

I ledaren 23/1 riktar Fredrika Fellman kraftig kritik mot att den nya lagen om offentlighet inte automatiskt utsträcks till alla bolag med offentligt ägande. Tidningen ansluter sig därmed till vänsteroppositionens likalydande kritik.

Sistnämnda är inte i sig någon överraskning. Däremot är det förvånande att kritikerna totalt nonchalerar de argument som LR lyfter fram som en förklaring till varför vi inte i detta skede vill inkludera bolagen. Vår ambition är att den åländska offentligheten ska vara maximal men i motsatts till kritikerna har vi valt att lyssna på den juridiska expertisen om varför just bolagssfären kräver en extra beredning.

Ifall en tjänsteman hanterar en myndighetshandling på fel sätt, det vill säga ger ut uppgifter som bryter sekretessen, är påföljderna synnerligen allvarliga i form av böter och till och med fängelse. Redan detta faktum gör att alla seriösa lagstiftare tvingas fundera ett extra varv på hur offentligheten ska tryggas, både för anställda och de som drabbas ifall sekretessen bryts. För begränsningen av den heliga offentligheten handlar inte om att skydda myndigheter eller bolag utan syftar enbart till att skydda känsliga uppgifter, inte minst den personliga integriteten.

Min åsikt är att Fellman & Co helt i onödan uppförstorar frågan om behovet av insyn i bolag med offentligt ägande. Offentligheten gäller redan för alla affärsverk och för alla bolag som utför en offentlig förvaltningsuppgift i någon form. I nästa steg utreds hur övriga bolag, som har någon form av offentligt uppdrag (till exempel fastighetsbolag, energibolag, kommunaltekniska bolag, vattenbolag) på bästa sätt kan inkluderas i offentlighetssfären. Viktigt rent principiellt men Åland har betydligt större frågor att hantera än frågan om hur sistnämnda bolag ska hantera kravet på öppenhet!

Harry Jansson (C)

Vicelantråd

Fredrika Fellman svarar:

Förslaget till ny offentlighetslag är i stort detsamma som det som arbetades fram under den förra mandatperioden, och den kritik mot förslagetsom jag lyfter i min ledare är samma kritik som Ålandstidningen i egenskap av remissinstans lyfte redan i remissrundan. Att påstå att vi sällar oss till oppositionen är därmed felaktigt.

I övrigt är varje cent som går in i de offentligt ägda bolagen skattepengar, och då är det rimligt att dessa pengar kan redovisas för allmänheten.

Hittat fel i texten? Skriv till oss