Foto:

Initiativet en laglig yttring

Ett bemötande av Rauli Lehtinens (HI) insändare i Ålandstidningen den 4 april. Kort bakgrund och frågan i ett sammanhang. EU:s gröna omställningsprogram med två delmål 2030 och 2050 för att uppnå fossilfritt samhälle. RED III-direktivet som beskriver hur processen ska förenklas och påskyndas. Åland har antagit direktivet som en blankettlag. LR:s havsplan och projekt Sunnanvind som ett förverkligande av EU-strävanden. Bolag som vill utnyttja situationen för enbart ekonomisk vinning. De norråländska kommunerna har inte tagit initiativ till detta. LR som ägare av Sunnanvind ansvarar för hur processen framskrider. Projektets slutrapport ska lämnas till EU kommissionen senast den 30 juni 2026.

Bottenhavet med Norrhavet är ett dåligt undersökt område och därför anlitar LR nu WSP Sverige för att göra dessa bottenundersökningar.
Kommuninitiativet i Geta är en laglig yttring till kommunens styrelse och fullmäktige. Namninsamlingen avspeglar det motstånd som finns i kommunen mot planerna för storskalig havsbaserad vindkraft. Att LR vill förvandla Norrhavet till ett industriområde är något som Getaborna inte kan gå med på utan att göra sin röst hörd. I kommuninitiativet tas upp ordagrant - ”Riskerna med de i bottensedimentet begravda radioaktiva isotoperna som cesium-137 och strontium och andra miljögifter är för stora. Vi uppmanar kommunen att kräva av ÅMHM att förekomsten av radioaktiva ämnen i bottensedimentet undersöks”.
I fem norråländska kommuner har väckts kommuninitiativ som pågår under april månad. STUK har kontaktats och även de rekommenderar provtagningar i samband med en eventuell exploatering och tillhörande grävningar av fundament och kabeldragningar i Norrhavet. Sedimenet rörs om även vid ett återställningsarbete vid arrendetidens slut.
I övrigt får Rauli Lehtinens påståenden vara därhän. Var och en kan bedöma dess relevans. Rauli Lehtinen verkar föredra hundratals 350 meter höga vindkraftverk i Norrhavet.

Kurt Wendelin
Geta och Rädda Norrhavet-gruppen

Hittat fel i texten? Skriv till oss