Foto:

Här är min beställning Mise

Som ett försök att beskriva min syn på MISE:s uppförsbacke, nedan följer en kopia av min beställning till denna myndigheten angående mitt hushållsavfall. Jag hoppas särskilt att kullerbyttor i bevakning av miljön framgår tydligt. Behovet av hängivna ”kunder” är inte heller att förglömma, precis.

Hos min dotter, bosatt i samma kommun som jag, fick jag möjlighet att bekanta mig med en av ”Ålands miljöservice” tillsynes nystiftad renhållningslag. Den inkluderar dock enbart sex av Ålands 16 kommuner. Dessutom påbjuds denna minoritet varierande uppmaningar och villkor. Utskicket var förmodligen avsett för samtliga hushåll i också Hammarlands kommun.

Dessvärre, upplysningarna i utskicket angående nämnda ”lags” praktiska genomförande, och därmed betydelse för ”kundkretsen” – utskicket kan dessvärre noteras vara synnerligen svårtolkat, bristfälligt, i sin utformning. Med en lätt irritation åsidosatt, efter bästa förmåga försöker jag nu i min tur tydliggöra hur jag ämnar efterfölja den aktuella myndighetens nydanade krav och befallningar. Det vill säga, nedan följer min beställning av Ålands Miljöservice, med tanke på ”myndighetens” åsyftade framtida miljövård, liksom:

• Som varande, citat: ”1 person folkbokförd i byggnaden”, som sådan beställer jag härmed – ett – ”Mise Fyran, A-kärl”.

• Eftersom jag nyttjar en helt privat, och lagligt godkänd kompost – samt är en person i hushållet – beställer jag härmed 13 tömningar per år, av en mig egentligen påtvingad sopförvaring (Mise Fyran, A). Därtill återkommer jag i sinom tid. Det vill säga, efter juridiskt bistånd gällande noggrann analys av Ålands renhållningslag, dito EU-bestämmelser, innebörden av ”Proans”-ansvaret och skötseln därav, samt Mises medlemskommuners agerande i förbundsstämman – då återkommer jag.

• Någon särskild; ”handläggningsavgift i enlighet med avfallstaxan”, vad gäller min härmed kompletta beställning av tretton tömningar per år – en dylik miljömanöver motsätter jag mig å det bestämdaste.

Torbjörn Häggblom

Hittat fel i texten? Skriv till oss