Foto:

Dags för LR att skydda våra vattentäkter

Styrelsen för Ålands producentförbund beskriver i en insändare (Ålandstidningen den 10 april) hur orenat avloppsvatten bräddar kommunernas avloppssystem när pumpstationerna inte har kapacitet till flödestoppar. Föreningen Rädda Lumparn stöder helt och hållet innehållet i insändaren.

Det behövs starkare reglering kring avloppshanteringen från kommunala avlopp och införande av strängare sanktioner om man inte uppfyller sina skyldigheter att förhindra bräddning av pumpstationer. Föreningen Rädda Lumparn har i tio års tid på olika sätt lyft frågan om bräddningar från kommunala avlopp och i vissa kommuner har arbetet gått framåt medan i andra har det hänt ytterst lite.
Den kommunala tekniska sektorn borde mer arbeta över kommungränserna för att lösa denna för samhället nödvändiga infrastruktur. Den övergripande tillsynen och övervakningen måste ligga hos Ålands landskapsregering.

Det har även kommit till vår kännedom att svämgödsel har spridits på tjälad mark innan den 15 april. Även här borde ÅMHM och Ålands landskapsregering ta krafttag och få alla mjölkproducenter att följa den lag som finns. Varför ska vissa jordbrukare följa lagen medan andra gör som de vill och därmed också försämrar vattenkvaliteten i våra vikar och sjöar? Vilka signaler ger det till alla de som gör stora investeringar för att de ska släppa ut så lite som möjligt från både hushåll och näringsverksamhet till naturen och våra gemensamma vatten?
Vad tänker Ålands landskapsregering göra för att ta krafttag mot utsläppen och för att skydda våra dricksvattentäkter, innanhavet Lumparn med dess stora viksystem och i förlängningen Östersjön?
@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Styrelsen för Rädda Lumparn

Hittat fel i texten? Skriv till oss