Foto:

Busstorget har väckts till liv

Dessa spalter är sällan ett forum för beröm, och det är logiskt då det korrekta inte behöver påpekas och korrigeras. Här görs ett befogat undantag. Den som av en händelse befunnit sig utanför stadsbiblioteket, banken på andra sidan eller däromkring, till fots (från bilen ses bara andra bilar och kanske någon skylt) bör ha lagt märke till en något förändrad stadsbild: bygget av det nya polishuset innesluter den plats som något profant hos Google kallas ”Busstorget”. Det är inte precis ett traditionellt kontinentalt torg; det kan heller inte kan förväntas på breddgrader där städer uppkom praktiskt taget under senaste sekel och som liksom vår övriga kultur är också stadsbyggandet ett lån från det Europa som ligger närmare Medelhavet.

Ser man till detaljerna är de inte helt geometriskt korrekta. Ett tecken på genuinitet i stället för euklidiskt exakt planering. Den döda vinkel som skapas av Nyfahlers utformning utgör dock ett felgrepp, om inte från planeringens sida så är stadens ansvarig då man var byggherre.

Torget har, tror jag, funnits som plan, antagligen, under långa tider men förverkligas först nu då den ekonomiska aktiviteten ställer högre krav på att bebygga befintlig byggnadsmark och att skapa ny sådan. ”Staden” här helst läst som den ekonomiska och sociala enheten som inte begränsas av kommungränser och inte den administrativa enheten, kommunen. Att det var landskapet som byggde polishuset ska nog inte tolkas som att offentligt byggande är motorn i utvecklingen av byggandet men offentligt och privat byggande följs ganska väl åt historiskt sett.

Så planerare från förr och fordom bör betackas för denna plats och kanske också nuvarande ansvariga myndigheter, jag vill inte diskriminera här. Det största tacket går dock till alla de mariehamnare som i evinnerlig tid tvingats stå ut med att denna centrala plats varit så sargad, ödslig och kort och gott icke human.
Parentetiskt; är det nödvändigt att klämma in skrymmande och förfulande busstrafik just här?

Peter Andersson

Hittat fel i texten? Skriv till oss