Foto:

Avskaffa elskatten temporärt

Elpriserna väntas höjas rejält under hösten och vintern. Situationen är utmanande för hela samhället. Åländsk Center har energifrågorna som högprioriterade och välkomnar konstruktiva initiativ från alla partier.

Tillfälligt högkostnadsskydd för el enligt norsk modell är ett sätt att dämpa hushållens elkostnader. Det innebär att om elräkningen når en viss nivå så ska hushållen kompenseras. Exakt var gränsen ska sättas ska utformas med hänsyn till marknadsläget.
Åland är anslutet till Sveriges elprisområde 3 (SE3) för Mellansverige. I elenergidebatten i Sverige nämns att hushållen kan drabbas av tredubblade priser i vinter med upp till 3 kr/kWh i snittpris i SE3. Enligt förslaget till högkostnadsskydd som lyfts fram så skulle staten stå för 75 procent för allt som går över 1 kr/kWh. Det kan innebära 6 000 kronor för en villaägare.

Förslaget är i grund och botten menat att mildra den ekonomiska bördan för hushållen i tider med elpriser som fluktuerar, det vill säga elpriserna per timme rusar hastigt upp och ner på elbörsen. Men vad är då baksidan med högkostnadsskyddet? Någon måste ju sist och slutligen betala för den el som konsumeras. Kanske finns risken att elförbrukningen blir högre med stödet och därmed drar upp elpriserna ytterligare på elbörsen. Högkostnadsskyddet får alltså inte bli kontraproduktivt för elmarknaden som helhet. Incitamentet behöver finnas kvar som gagnar den som strävar till effektiv och grön elenergianvändning.

Sverige är i dag indelat i fyra elprisområden. Priserna kan skilja stort mellan kunder i norra och södra Sverige. Den diskussion som pågår i Sverige om att skapa bara ett prisområde är klart intressant för Ålands del. Till saken hör att Finland har enbart ett prisområde.

Jag stöder varmt Moderat Samlings förslag att landskapsregeringen verkar för att elskatten avskaffas temporärt för att skydda de åländska hushållen.

Åland har varit föregångare inom andelsägd vindkraft där avkastningen har kunnat betalas ut i form av elenergi till självkostnadspris. En utvecklad egen elproduktion på Åland har på senare tid känts alltmer viktig. Vi behöver aktivare än någonsin medverka till att utveckla Ålands deltagande i samarbetsprojekt och att det görs hållbara investeringar i elproduktionsenheter som medför sänkta elkostnader för Åland.
Det förhöjda prisläget är ett orosmoln för många husägare. Men det finns sätt att försöka gardera sig mot de höjda elräkningarna och hålla boendeekonomin i balans. Till exempel att se över och försöka minska sin elkonsumtion eller investera i egen elförsörjning. Åtgärder som jag anser att behöver prioriteras är tillgången till oberoende sakkunnig energirådgivning på Åland.

Robert Mansén,
viceordförande Åländsk Center och vice gruppledare för Centerns lagtingsgrupp

Hittat fel i texten? Skriv till oss