Foto:

Arbetsvillkoren inom åländskasocialvården behöver ses över

Bristen på personal inom socialvården på Åland är oroande. Det är inget nytt problem, men ett problem som kräver såväl akuta åtgärder som långsiktiga satsningar.

När Kommunernas socialtjänst (KST) bildades fanns en förhoppning om att socialarbetarna skulle stanna inom organisationen. Det skulle inte finnas några ”konkurrerande verksamheter” då man samlade all socialvård på Åland i en och samma organisation. Lönenivåerna i KST sattes mycket lägre än Talentias rekommendationer med motiveringen att man behövde hålla sig till de ekonomiska ramar som antagits för verksamheten utifrån omfattande sparkrav. Även om vissa små lönejusteringar har gjorts på senare tid så är lönerna inom den sociala sektorn lägre än vad andra jobb kan erbjuda, samtidigt som arbetsbelastningen är mycket högre.
Socialtjänsten på Åland är ingen isolerad verksamhet, utan konkurrerar liksom övriga arbetsgivare om utbildad personal på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. Det råder generellt brist på svenskspråkiga socialarbetare i Finland och få av dem söker sig till Åland. De som utbildat sig i Sverige behöver oftast genomföra kompletterande studier för att få sina yrkesrättigheter godkända. Talentia Åland är av uppfattningen att den som studerar för att bli behörig inom det sociala området ska kunna göra det på sin arbetstid och att arbetsgivaren eller landskapet ska stå för kostnaden, då det ligger i deras intresse att få behörig personal.

Arbetsvillkoren inom den åländska socialvården behöver ses över. Den allmänna uppfattningen hos våra medlemmar är att arbetsbelastningen är för hög. Man har för mycket jobb i förhållande till ansvaret och kraven. Det uppstår en etisk stress när man behöver prioritera bort sådant som lagen kräver, och till exempel inte kan erbjuda tillräckligt snabb service, eller inte kan hålla serviceplanen uppdaterad.

Det finns en risk att personalen utvecklar ohälsa eller lämnar socialvården, vilket leder till en allt större belastning på de som är kvar och en välfärdskris som riskerar att drabba Ålands befolkning. Det är också viktigt att cheferna klarar av att leda sina team, hinner introducera nya medarbetare och kan skapa en hållbar arbetsmiljö.
För att locka personal behöver man kunna erbjuda större flexibilitet både vad gäller arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsplats. Inflytande över den egna arbetssituationen är viktigt. Dessutom bör alla anställda få möjlighet till regelbunden fortbildning och yrkesutveckling samt en marknadsmässig lön.

Talentia Åland r.f.
genom ordförandeErica Lindberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss