Foto:

Ansvarsfulla prioriteringar handlar inte om att göra uppoffringar

Prioriteringar handlar om att stärka det som redan är bra. Mitt mål är att göra Åland ännu bättre. Jag kommer aldrig att acceptera att våra invånare bär bördan av en dåligt skött samhällsekonomi. Genom ansvarsfull resursallokering kommer vi hitta realistiska och hållbara lösningar för våra mest akuta samhällsfrågor.

Som väljare har du rätt att kräva ansvarsfull ekonomisk hantering av våra gemensamma resurser. Jag åtar mig att arbeta för en budget i balans som värnar om hela Ålands välmående och framtid, utan att äventyra vår samhällsstabilitet.

Tillgång till högkvalitativ hälso- och sjukvård är en grundläggande rättighet. Med noggrann ekonomisk planering och rättvis fördelning av resurser ska alla ha tillgång till bra vård när de behöver den. Investeringar i vårdinfrastruktur och kompetent personal är avgörande för vår höga vårdstandard.

För att effektivt hantera nedsättande behandling, ojämlikhet, drogmissbruk och familjeproblem krävs konkreta åtgärder och en målmedveten strategi. Genom samarbete med organisationer och samhällspartners kan vi utveckla och genomföra specifika program och initiativ som adresserar dessa utmaningar.
Våra äldre medborgare förtjänar vår respekt och omsorg. Jag kommer att fortsätta investera i äldreomsorg och stödåtgärder som möjliggör ett värdigt och aktivt liv. Minskad social isolering och tjänster som främjar deras välbefinnande är högt prioriterade.
Välmående familjer, våra barn och ungdomar är grundstenen för vår framtid. Genom att bygga vidare på vår starka grund inom utbildning, barnomsorg och stödprogram ger vi dem de bästa möjliga förutsättningarna för att trivas och blomstra.

Din röst är din rättighet, och som din representant lovar jag att prioritera vårt samhälles stabilitet och ditt välbefinnande. Det handlar inte enbart om att göra uppoffringar, det handlar om att göra smarta val och investera i vårt samhälle och en hållbar framtid för Åland.

Roger Johansson (Lib)

Hittat fel i texten? Skriv till oss