I brevet från Mise den 25.09 ingår två beslut som är olagliga. I första hand för oss som använder Ringvägens återvinningsstation, men även för många andra.

För det första har vi betalt årsavgiften för Ringvägsstationen i förskott till den 31.12 2020, varför Mise inte har rätt att ta bort stationen som planerat den 01.11 2020.

För det andra uppges i ovannämnda brev att: ”Om inget svar inkommer blir du automatiskt ansluten till Misefyran”.

Det sistnämnda är en osund och olaglig metod som oseriösa försäljare använder och som har ogiltigförklarats i domstol. Dessutom saknade Misebrevet besvärsanvisning, vilket i sig är tillräckligt för misstanke om att beslutet är olagligt.

Vi på Ringvägen vill ju bara fortsätta med vår återvinningsstation som vi är nöjda med och som är positiv även för Mise. För min del stiger renhållningskostnaden från nuvarande 290 euro per år, till minst 466,24 euro per år för 8-fack, som alla måste ha på grund av att 4-fack inte omfattar tidningar- och pappersförpackningar.

Kan detta anses rimligt? Svar nej! Jag anser att detta är maktmissbruk utan hänsyn till medborgarnas rättigheter och önskemål. Har ni glömt att vi betalar personalens löner och att styrelsen är demokratiskt tillsatt just för att bevaka medborgarnas intressen. Styrelsen bör nog vakna upp ur dvalan och hålla reda på att maktlystna tjänstemän inte missbrukar sin ställning.

Som exempel på hur stämningen är bland Misekunderna ringde en ensamstående pensionär till mig och berättade: ”På grund av den höjda renhållningsavgiften har jag inte råd att prenumerera någon tidning nästa år”. Ett skrämmande exempel på hur den förhöjda avgiften påverkar en stor medborgargrupp. Det finns nu ett så utbrett missnöje med Mise, att det politiska parti som engagerar sig för att Mariehamn och även andra kommuner ska lämna Mise, utan tvivel kommer att ha stor framgång.

Jens Harberg

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Åland är fantastiskt även i Corona tider, men; jag saknar en plats där jag kan finna den senaste myndighetsinformation om statusen för Covid pandemin på Åland.

Fler insändare