Efter att ha tagit del av informationen angående havsplanen på ett av tjänstemännen ordnat möte, kan åtminstone följande synpunkter klarläggas.

Informationen om planeringen som förts ut på remiss till kommunerna och övriga intressenter har inte lyckats så väl som man tänkt sig. Det framkommer att vattenägarna inte reagerat som man haft möjligheter till ännu. Datum för inlämnande av svar var satt till den 31 mars.

Det är möjligt att lämna till registrator på landskapsregeringen elektroniskt eller annat pappersdokument ännu, helst någonting, så kan man komplettera efteråt. Det är viktigt att så många som möjligt är med i rullorna.

Planen är inte på långa vägar komplett, utan behöver tillföras mer kompetens utifrån de faktiska behov som olika aktiviteter förutsätter. Där har beredarna möjligheter att kontakta olika personer, samfälligheter i de berörda områdena och vice versa.

Vid planeringen av vattenområdena innanför byarågångarna, kan man redan nu se att planeringen av fiske och vattenbruk oftast sker av fiskelag. Samfälligheterna behandlar till exempel kabeldragningar och olika nödiga behov som har att göra med vattenområden.

Sådant behandlas efterhand som ansökningar lämnas in. Planerade färdigt utbrutna samfällda hamnplatser finns redan. Allt sådant ska man kunna hänvisa till i planen, för att förstärka det lokala inflytandet maximalt.

Ta inte med sådant som EU inte uttryckligen kräver. Vi ska vara aktsamma om de behörigheter vi har.

All planering som görs kan ses som en inventering av det befintliga som finns. Innanför byarågången är det ju privata vatten. De allmänna vattenområdena är ju landskapsregeringens behörighet. All planering som fastställs får inte bli sämre än de möjligheter vi nu har.

Ulf Pettersson

ordförande, Kumlinge och Prästgården byars samfälligheter

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare