Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

Trygghet är ett basalt behov hos alla människor, äldre som yngre, och en grundförutsättning för personlig utveckling ochförett likvärdigt deltagande i samhället.Med andra ord för att kunna blomstra!

Otrygghet är en upplevd känsla, som varierar från person till person, men känslan begränsar och behöver tas på största allvar. Åland behöver varaen tryggplats att bo på,både förinvånare och besökare.

Deekonomiska ochsociala problem som redan finns förstärks av Coronakrisen, somär enkatalysatorför redan existerande problembilder. Därför behöver vi se på bakomliggande faktorer och vilka kombinerade insatser sombehövsför både individer och olika samhällsgrupper. Här kan man med fördel se på lyckade exempel som Islandsmodellen, med betoning påsamarbete ochinsatser för ungdomarsvälfärd ochsysselsättning. Vi kan även se på Norrtäljekommun som lyckats genomföra sitt trygghetsarbete snabbt och effektivt genom styrning, samverkanoch samsyn ochhar fåttpris för att vara Sveriges tryggaste kommun.

Dessabådaexempelärnyaframgångsrikaangreppssättpå temat trygghet och gemensamt samhällsansvar som kan vara applicerbara påÅland,där vi har det lilla samhällets fördelaroch där det är nära till både makten och grannen.

Vi behöver ta ett samlat greppom ungdomspolitikenochvillse ett ungdomspolitiskt programsomhar fokus på trygghet och föräldrastöd, betonar det förebyggande arbetetoch därvifokuserar insatsernamot samma mål:Ett tryggt Åland,för alla, oavsett ålder.

SimonPåvals

Pernilla Söderlund

Liberala lagtingsgruppen

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Fler insändare