Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Beslutet om bansträckning justerades två gånger, efter det, för att ta hänsyn till den allmänna parken och byggnader runt om. En utvärdering gjordes. Märkligt att det nu plötsligt inte anses lämpligt att vistas i parken.

Discgolfföreningen har i våras lämnat in en anhållan om att utvidga området. Det är den anhållan som Infrastrukturnämnden tar ställning till. Dessutom vill föreningen ta över skötselansvaret från staden. Att någon annan sköter underhållet borde vi tacksamt och ödmjuk ta emot.

När Mariehamns stad samarbetar med tredjesektorn är det ingalunda fråga om någon privatisering av någon park. Det är fortfarande lika öppet och gratis att vistas där som förut. Tvärt om har samarbeten med tredjesektorn uttalat varit önskvärd och ökar det folkliga engagemanget.

Fakta i beredningen har lyfts fram och det har konstaterats att det innebär ett visst slitage på omgivningen när mängden besökare ökar. Åsikter har hörts och det har utgående från det gjorts flera justeringar i beslutet till fördel för åsikterna. Det politiska beslutet är att, med den fakta som grund, välja mellan att ha en orörd tom park eller en park där många vill vistas? Majoriteten i nämnden ansåg att en park som används är att föredra.

Ytterligare kan sägas att beslutet inte ett permanent tillstånd utan ett avtal på 3 år. Röd granit är ett väldigt hållbart material och kommer inte att slitas ut av att människor rör sig i parken. För min del väljer jag tro att alla som vistas i parken kan visa ömsesidig hänsyn till varandra. Vill man sitta i lugn och ro kan man vistas på den västra sidan med storslagen utsikt och vill man promenera eller kasta en disc så visar man hänsyn till varandra.

Det finns också åsikter om att parken nu känns tryggare att vistas i då den inte är så ödslig. Jag anser att beslutet har grundats på flera viljor med hänsyn till varandra och att detta är en acceptabel kompromiss. Ingen utesluts och alla har glädje av parken.

Det är nu upp till föreningen att förverkliga fortsättningen och jag önskar dem lycka till.

Julia Birney(Lib) Infrastrukturnämndens ordförande

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare