Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras. Arbetsgruppens förslag blev sedermera en lag som lagtinget antog.

Utgående från lagen beslöt Ålands alla kommuner att bilda kommunernas socialtjänst, KST.

Kommunerna kom överens om ett grundavtal som anger att finansieringen sker solidariskt oberoende i vilken kommun klienterna bor. Tidigare har var och en kommun betalat för sina klienter. Det här betyder i praktiken att de kommuner som av någon anledning har haft färre klienter än de borde ha i förhållande till befolkningsmängden kommer för år 2021 att få högre kostnader i jämförelse med år 2020. Och de kommuner som har haft fler får lägre kostnader.

Det här visste vi i Susannegruppen redan år 2013 och det här visste kommunpolitikerna när man kom överens om den solidariska finansieringen.

Om det nu blir ohanterligt för vissa kommuner så är det min åsikt att landskapsandelssystemet bör regleras precis som man har reglerat andelssystemet tidigare då verkligheten för kommunerna förändras.

För att driva KST så att verksamheten kan början den 1 januari 2021 har ägarkommunerna i början av detta år valt en styrelse där undertecknad är ordförande. Styrelsen består, förutom av mej själv, av erfarna och kunniga politiker och kommunala tjänstemän. Styrelsen har just nu till sitt förfogande experter både inom organisationen och genom köptjänster.

Mycket har kommit på plats och mycket återstår. Men för min del är jag övertygad att vi är på rätt väg och att vi till slut får en bra organisation med många kunniga medarbetare till alla klienters fromma.

Styrelsen har skickat ett budgetförslag på remiss till kommunerna där kostnaderna uppgår till 29.446.000 euro för år 2021. Det är samma kostnader eller något under de kostnader som kommunerna tillsammans betalade för motsvarande service för år 2020. Detta trots ny socialvårdslagstiftning med utökade uppgifter.

Styrelsen har också tillsatt fyra stycken områdeschefer som i praktiken ersätter de cirka 10 personer i ledande befattning som före KST arbetade separat i kommunerna.

I och med detta har KST styrelse blivit kritiserade för en hög lönenivå. Lönen för enhetscheferna är 5.400 euro per månad och innebär mycket arbete. Speciellt de första åren är arbetet mycket krävande. Därför beslöt en majoritet i styrelsen att bevilja 600 euro per månad i tillägg för de två första åren.

Totalt sett blir chefslönerna lägre för KST än när kommunerna handhade samma skyldighet.

För min del som ordförande, och därmed med det största ansvaret, kommer jag att arbeta på den inslagna vägen med att rekrytera kompetent personal i en mycket svår bransch som kan ge klienterna en mycket god service till lägre kostnader än vad kommunerna skulle haft om de fortsatt var för sig.

Runar Karlsson

Styrelseordförande i KST.

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Fler insändare