Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat. Vi har ett medlemsantal som närmar sig 900 och av dessa är cirka 50 procent barn och ungdomar från Mariehamn, 23 procent från Jomala och 27 procent från övriga kommuner. Våra medlemmar utför cirka 30.000 individuella träningar på årsbasis. Förutom att vara en kanal för den viktiga rörelseglädjen, en möjlighet till social träning i grupp och ett ledarprogram där ungdomar får träning i att leda grupper, har även våra sportsliga resultat varit framgångsrika.

Den positiva utvecklingen har medfört att vi är alltför trångbodda i nuvarande utrymmen. Konsekvensen är att vi inte kan ta emot alla, eftersom vi bara får plats med ett visst antal utövare i hallen samtidigt. Därtill kommer att alla redskap inte får plats och vissa kan inte användas, samt att säkerhetsavstånden är svåra att tillgodose.

Efter att noggrant ha utrett möjligheter och analyserat läget har vi kommit fram till uppfattningen att en hall som kan ta emot alla Ålands gymnastikintresserade skulle vara det optimala. Alla resurser nyttjas bättre av att hela verksamheten samlas på samma ställe. Om verksamheten, som den till viss del redan gör, ska drivas på olika ställen blir driften dyrare, ledarbyten blir svårare och kvaliteten blir lidande. I en större hall får vi också möjlighet att ordna tävlingar och träningar för gymnaster utifrån, vilket skulle medföra att vår hall skulle bli en faktor i den åländska idrottsturismen och därmed stödja den åländska tillväxten.

Vi vill fortsätta verka för att möta behovet av motion och rörelse och vara en förening som aktivt bidrar till ökad social samvaro. Vi är en naturlig mötesplats för barn och ungdomar som vill träffas, umgås och röra på sig. För att kunna möta behovet behöver vi en större och mer ändamålsenlig lokal.

Vi är på god väg till en ny gymnastikarena genom Ålands landskapsregerings beslut om ett generöst och bemötande bidrag, som enligt budget kommer täcka cirka 50 procent av kostnaderna. Bidraget på 1.375.000 euro tillsammans med de krediter som diskuterats med bank skulle stå för merparten av finansieringen, vilket gör att det för oss blir realistiskt att tro att vår förening har en möjlighet att förverkliga vårt mål med fler åländska barn och ungdomar i rörelse. För att det ska bli möjligt fattas det dock ett kapital på ungefär 300 000 euro.

Vi har jobbat hårt för denna möjlighet och flera aktörer har varit mycket behjälpliga för att möjliggöra en gymnastikarena på Åland. Därmed har vi nu långt gångna diskussioner avseende en tomt som föreningen kan komma att arrendera. Tomten undergår för närvarande en planeringsprocess som gör det möjligt att genomföra ett bygge som fyller våra önskemål. Inga invändningar mot planändringen finns så här långt. Tomten som är belägen i Möckelö ligger väldigt tillgänglig för i princip hela Åland. Det finns busstrafik förbi området och en kommande centralortstrafik har en naturlig sträckning förbi området.

Vi utgår ifrån att kommunerna på Åland ser positivt på att deras barn och ungdomar utövar sin rörelseglädje för bättre hälsa och välmående. Vi skulle därför välkomna en diskussion där de åländska kommunerna inte fastnar vid var en byggnad står, utan fokuserar på vad kommuninvånarna erbjuds.

Vi uppfattar det som omöjligt för kommunerna att hitta kostnadseffektiva alternativa utrymmen var för sig för att kunna bedriva den verksamhet vi i dag bedriver till den lindriga kostnad det skulle kosta kommunerna att hyra/köpa plats i verksamheten för ”sina” barn och ungdomar. Det torde vara ytterst kostnadseffektivt för kommunerna att en privat aktör ansvarar för lokal och anställd personal och kommunen endast säkrar platser i verksamheten genom en kapitalinsats som för kommunen kan avskrivas på lång tid.

Vi välkomnar och hoppas på en konstruktiv dialog där alla har barnens och ungdomarnas bästa som första prioritet. Vår förhoppning är ett gemensamt mål om att få till stånd en optimal anläggning inom en snar framtid. Det talas om kommunsammanslagningar och centralortssamarbete - delta i det här projektet och vi är en bra bit på väg!

Styrelsen och anställda vid Gymnastics Åland

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Fler insändare