Foto:

Värna våra äldre!

Äldreomsorgen har länge varit en het potatis men de senaste åren har saker och ting förbättrats avsevärt. Det är förstås ett lagarbete men stadens äldreomsorgschef Evelina Grandell-Rosenlund har spelat en nyckelroll. Man tar bättre hand om personalen och ger möjligheter till utveckling, man har utökat budgetramen till en nivå som är hållbar, man ökar kompetensen rörande till exempel bemötande och demens, och man tar viktiga steg för att jobba förebyggande samt att bo hemma längre.

En viktig pusselbit är ett nytt seniorcenter med syfte att förebygga passivisering och ohälsa samt för att öka självständighet. Dessutom utreds nu hur området kring Trobergshemmet kan förtätas så att man får fler platser och samtidigt samutnyttja personal, kök och lokaler. Det finns de som vill bygga ett demenscenter längre bort, men en i princip enig äldrenämnd och politikerkår (samt personal) ser verkligheten för vad den är. För uppdelningen av effektiverat serviceboende och institutionsvård har nästan spelat ut sin roll när många bor hemma längre. Självklart ska vi ha ändamålsenliga avdelningar med uteplatser för de med demens, men sanningen är att uppemot 80 procent av de boende har olika grad av minnessjukdomar så en uppdelning låter sig inte göras så lätt.
Utredningen som publiceras i slutet av oktober är lovande och kommer att ge en tydligare bild över hur vi kan möta behoven i framtiden. Jag är övertygad om att vi kommer att klara av detta på ett bra sätt, bara vi jobbar målmedvetet tillsammans.

Tony Wikström (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss