Foto:

Vad är Eckerö kommuns officiella inställning till Öjvägen?

Är det Eckerö kommuns officiella ställningstagande som beskrivs i insändaren den 16 september, undertecknad av Rune Söderlund, kommunfullmäktiges ordförande, Anders Svibelius, kommunfullmäktiges vice ordförande och Jan-Anders Öström kommunstyrelsens ordförande,

Styrelsen för Öjvägarna i Eckerö kommun har några klarlägganden och frågeställningar angående insändaren gällande uppgraderingen av Öjvägen 1 till kommunalväg.

En ödmjuk fråga till Eckerö kommuns ledning: Representerar de tre undertecknarna av insändaren, Eckerö kommuns officiella och protokollförda beslut angående Öjvägen 1?

Då officiell information kommuniceras till allmänheten av offentlig myndighet, bör ställas som ett minimikrav, pressetik, att innehållet ska baseras på protokollförda beslut, korrekt sakinnehåll, saklighet, ingen personlig uppfattning, personangrepp eller rent förtal.

Styrelsen tar inte och har aldrig tagit några egna beslut. Stämman beslutar och styrelsen genomför, helt i normal ordning. Stämman har aldrig tillrättavisat styrelsen om missbruk av sin ställning i uppdraget.

2001 hölls det första officiella mötet med väglagen Öjvägen 1, Öjvägen 2 och Borgflyttsvägen för en uppgradering av Öjvägen 1 till kommunalväg. Orsaken till uppgradering av vägen var att några familjer redan då hade åretruntboende på Öjarna och intresset var stort för att bosätta sig där. I uttrycket Öjarna ingår Främstön, Mellanön och Västerön. Eckerö Kommun var då bland de tio största delägarna med stort inflytande i vägfrågan och är nu bland de tjugo största delägarna av etthundrafemtio delägare i Öjvägen 1. Kommunen äger ett större markområde på 35 hektar, där en äldre byggnad med tillhörande brygga och rekreationsområde ingår. Allmänheten har fritt tillträde till området både land och sjövägen.

2006 bildades en gemensam styrelse för väglagen av en gemensam vägstämma, för att lättare koordinera de gemensamma intressena. Den gemensamma stämman med Eckerö kommun som en av de större delägarna, fastslog den gällande delägarlängden och kostnadsfördelningen, baserat på Lantmäteriets rekommendationer. Vägstämmorna har därefter alltid godkänt väglängderna. År 2020 var inget undantag.

2007 beställde väglaget projektering av DEAB konsult för Öjvägen 1, enligt gällande regler. Enligt projekteringen skulle ett tio meter brett dike sprängas längs hela vägen cirka 2.000 meter.

Projektet lades på is, men diskussionerna fortsatte, för att om möjligt hitta en lösning.

Kring 2014 förändrades standardkraven. Vägprojektet togs upp på nytt och 2017 beslöt kommunen och väglaget gemensamt, bygga enligt svensk vägstandard 2001:9. Vägstandarden 2001:9. innehåller guidelines för upprättande av bygghandlingar. Eckerö kommun och väglaget anlitade konsulten DEAB att ta fram bygghandlingar till Öjvägen 1, enligt Svensk vägstandard 2001:9. Våren 2018 skickade DEAB bygghandlingarna till Eckerö kommun och styrelsen för Öjvägen 1, för kommentarer. Våren 2019 godkände kommunen och den gemensamma stämman bygghandlingarna.

Den 10 september 2019 klockan 12.15 hölls uppstartmöte på branddepån i Eckerö, med Eckerö kommun, Öjvägen 1, Entreprenören och DEAB konsult. Under mötet genomgicks bygghandlingarna noggrant. Ingendera parten hade något att anmärka. Bygget av Öjvägen 1 var igång.

Kostnadsfördelningen mellan delägarna har allt sedan 2006, följt beslutet utan problem. Samtliga delägare har betalt fakturerade vägavgifter, inklusive Eckerö kommun.

Från 2020 slutade Eckerö kommun betala fakturerad vägavgift. Avgiften som Eckerö kommun genom sin medverkan i stämmorna över tid tagit beslutat om utan anmärkningar. Eckerö kommuns agerande har visat sig vara ödesdigert för väglaget. I år har även ett större antal vägdelägare valt att följa kommunens till synes omdömeslösa agerande. Detta får och har fått stora konsekvenser. Förfallna fakturor kan inte betalas, nödvändiga arbeten för att hålla vägen trafiksäker kan inte beställas. Vintern är på kommande, med allt vad de innebär. Ett antal skolbarn färdas längs vägen varje dag, vilket ställer höga krav på trafiksäkerheten.

Styrelsen för Öjvägen

Hittat fel i texten? Skriv till oss