Foto:

Sälj inte Svinö holme

Vad ska vi använda landskapets marker till? Och när vill vi inte ha dem längre? De frågorna har aktualiserats när landskapsregeringen i budgetförslaget vill att landskapet säljer sitt ägande på Svinö holme till Mariehamns stad.

Tanken med försäljningen är som vi alla vet att underlätta byggande av Svinö för bostadsändamål. Redan 2014 fattade landskapsregeringen beslut om att en försäljning skulle villkoras med tydligare underlag. Det har producerats en hel del dokumentation sedan dess, men det underlag som redovisats av staden är fortfarande bristfälligt av åtminstone två orsaker.
För det första går den tilltänkta vägdragningen med broanslutningen till Svinö rakt igenom ett Natura 2000-område. En uppenbar brist är att denna infrastruktur inte är en del av planområdet och att stadsarkitektkontoret därför inte tittat på frågan närmare. Alternativet med en bro via Lervik är till denna dag inte utredd. Dessutom tyder allt på att infrastrukturen i stort kommer att bli en onödigt dyr historia.
För det andra finns ingen miljökonsekvensbeskrivning uppgjord för exploateringen. Enligt lag ska alla projekt med förmodad betydande miljöpåverkan föregås av en sådan. Också landskapsregeringens byråer har inom ramen för utställningstiden påpekat vikten av detta.
Frågan vi behöver ställa är om landskapet verkligen ska medverka till att öka exploateringstrycket på områden som enligt utredningar har höga naturvärden i en tid då vi behöver göra allt för att skydda och återställa naturen? Och dessutom, på så lösa grunder?

Dagens systematiska exploatering av orörda eller omistliga naturområden försämrar steg för steg den biologiska mångfalden och den ekologiska konnektiviteten, det vill säga spridningsvägar för flora och fauna. Det som förstörs kan inte alltid återställas. Mariehamn får gärna erbjuda fler attraktiva bostäder i urban skärgårdsmiljö – men inte på naturens bekostnad. Det finns möjligheter till förtätning i staden, och goda idéer för nya bostäder i form av exempelvis husbåtar. Oavsett hur bör ny bosättning ske där det redan finns etablerad infrastruktur.

Det offentliga Åland ska värna ett hållbart utnyttjande av mark- och vattenresurser. Landskapets roll ska vara att äga områden för naturskydd och rekreationsområden för att naturen ska få vara i fred och att människor kan få njuta av naturen i framtiden. En majoritet av mariehamnarna har redan i enkäten för Svinö holme uttryckt att de helst av allt skulle vilja se Svinö holme som ett rekreationsområde. Om vi ska utveckla området, låt det i så fall ske på naturens villkor.

Hållbart Initiativ i Mariehamn
Hållbart Initiativs lagtingsgrupp

Hittat fel i texten? Skriv till oss