Foto:

Många frågor om havsplanen

Ålands Natur & Miljö har deltagit i havsplanens andra remissrunda. Vi vill dela med oss av vårt utlåtande. Här är en sammanfattning från föreningens svar till Ålands landskapsregering (LR).

• Vi önskar få svar på hur LR ämnar uppnåmål 3 och 4 i utvecklings- och hållbarhetsagendanmed det förslagpå havsplan som nyligen var ute på en andra remiss.Vi anser att det inte är möjligt att uppnåmålen med detta förslag på havsplan.

• Bevarandet,skyddandetoch förbättringenav miljönsläpar efter på Åland. I och med detta förslag till havsplan ser inte situationen ut att bli bättre, och man riskerar att inte uppnå några av de mest grundläggande målsättningarna med havsplaneringsdirektivet. Vi är även oroliga för vad som kommer att hända med våra mest värdefulla områden ur ett kulturmiljö-och miljöperspektiv, specielltdeområden somexkluderas idenna version av havsplanen. Kan LR garantera ett tillräckligt bevarande och skydd av dessa områden? Det är dessutom oklart hur LR har tänkt uppnå internationellaöverenskommelsergällande skyddad havsmiljö.

• Den preliminära lokaliseringsplanen som berör fiskodling är mycket bristfällig vad gällerfakta ochbakgrundsinformation.Ålands Natur & Miljö anseratt det är svårt att ta ställning till ett förslag som benämns vara preliminärt, speciellt då det råder storaosäkerheter kring ett flertal punkter.

• Omlokalisering av fiskodlingar anser viattstrider mot hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 3 (Allt vatten har god kvalitet) eftersom det kommerattpåverka det aktuella vattenområdet negativt. Inget av de åländska vattenområdena uppnår i dag god status, så en förflyttning av fiskodlingar skulle enbart flytta utsläppen från ett område till ett annat utan att uppnå det strategiska utvecklingsmålet.

• Havsplanen borde ha varit mera begränsande gentemotdetstorskaligaindustrifisketmedan det småskaliga, kustnära fisket och husbehovsfisket skulle uppmuntras.

• Enligt havsplaneringsdirektivetska en ekosystemansats tillämpas när havsplanerna tas fram. Det innebär en strategi för bevarande av naturvärdenochhållbart utnyttjande av naturresurser. Målet är att användningen av ekosystemen sker inomekosystemensgränser och på en nivå somekosystementål. Detta framgår tyvärr inte av LR:s förslag till havsplan och behöver tydliggöras.

Ålands Natur & Miljö

Hittat fel i texten? Skriv till oss