Foto:

Ett grönare, säkrare och friare Europa

Snart har det gått en månad sedan Sverige den 1 januari 2023 tog över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från Tjeckien. Säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning samt demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen är det svenska ordförandeskapets prioriteringar under dessa sex månader.

Sverige har tagit över ordförandeskapet i en svår tid och under flera parallella kriser: Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina, energikrisen och stora ekonomiska utmaningar liksom hotet från klimatförändringar. Kriserna påverkar oss alla även här på Åland.
Det svenska ordförandeskapets huvuduppgift är att arbeta i hela unionens intresse och finna kompromisser mellan de 27 medlemsstaterna. Vår säkerhet, konkurrenskraft och förmåga att hantera den gröna omställningen är beroende av gemensamma europeiska beslut. Med hänsyn till detta kommer ordförandeskapet att föra arbetet i rådet framåt med utgångspunkt i fyra prioriteringar:

Säkerhet – enighet: EU:s snabba och beslutsamma svar på Rysslands aggression mot Ukraina var ett bevis på styrkan i vår union. Att upprätthålla EU:s enighet både när det gäller ökat stöd till Ukraina och sanktioner mot den ryska regimen kommer att bli en svår, men central uppgift. Den åländska viljan att hjälpa och stödja Ukraina demonstrerades tydligt vid landets ambassadörs besök på Åland nyligen. Mot bakgrund av den nya geopolitiska situationen måste vi fördjupa det politiska stödet till länder i EU:s nära grannskap.

EU:s inre säkerhet måste också stärkas genom bättre gränsövervakning och ökat polissamarbete. Den gränsöverskridande brottsligheten måste bekämpas gemensamt.

Konkurrenskraft: EU behöver nya reformer som stärker Europas konkurrenskraft. Förutsättningarna för företag och industrier att investera och växa i Europa måste förbättras. Dessa teman känns igen från aktuella diskussioner på Åland. EU har länge nedprioriterat konkurrenskraften till förmån för komplicerade regleringar, vilket innebär att den inre marknaden inte har utvecklats i takt med den globala marknaden. Alla medlemsstater har mycket att vinna på ett ekonomiskt starkt EU – för detta ändamål krävs mer frihandel och konkurrenskraft.

Det svenska ordförandeskapet kommer att uppmärksamma den inre marknadens som i år firar 30 år genom att blicka framåt och fastställa en långsiktig agenda för unionens konkurrenskraft. Det är ett stort åtagande, men arbetet måste börja nu. En konkurrenskraftig ekonomi är en förutsättning för både den gröna omställningen och för att EU ska vara förberett för framtida kriser.

Grön och energiomställning: Klimatförändringarna är ett av vår tids stora gränsöverskridande problem, och EU är en av världens viktigaste aktörer för klimatåtgärder. Det svenska ordförandeskapet syftar till att slutföra återstående delar av EU:s Fit for 55-paket.

EU måste snabbt minska sitt beroende av rysk gas och andra fossila bränslen. För att klara detta behövs mer fossilfria bränslen och energi samt en tryggad elförsörjning – inklusive kärnkraft – samtidigt som varje lands (och autonom regions) rätt att besluta om sin energimix respekteras. Skogen kan spela en viktig roll i denna omställning, både som energikälla och som bas för hållbara produkter.

Demokratiska värderingar och rättsstatens principer – vår grund: Demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen utgör grunden för vårt samarbete i den Europeiska Unionen. Oberoende rättssystem och fungerande demokratiska institutioner är en förutsättning för ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna. Ålands självstyrelse och nära demokrati visar på kärnan i detta. Att värna den liberala demokratins grundläggande principer är en central uppgift för det svenska ordförandeskapet.

Vi befinner oss i flera kriser, och behovet av europeisk enighet har aldrig varit större. EU:s medlemsstater är olika och har ibland olika perspektiv. Men mångfald är en styrka. Under dess ordförandeskap kommer Sverige att göra sitt yttersta för att upprätthålla enigheten och uppnå resultat för ett grönare, säkrare och friare Europa.
Karl-Olof Andersson
Generalkonsul
Sveriges generalkonsulat i Mariehamn

Hittat fel i texten? Skriv till oss