Foto:

Det görs mycket – och mycket är på gång nästa år

I torsdagens tidning kunde vi läsa i ledaren att mycket lite görs för att hjälpa våra barn och unga som mår dåligt på Åland och att man i nästa års budget finner mycket lite satsningar kring området. Vi vill belysa hur mycket som görs just nu inom området och vad som är på gång, och dessutom rätta till de felaktigheter som vi kunde läsa om i ledaren.

I årets budget satsades det totalt för 3,5 år 800.000 euro på ett stort projekt kring barn och ungas psykiska hälsa. Projektet inleddes förra månaden och arbetet är i full gång för att ta fram en nulägesbild samt snart en projektplan och styrgrupp. Målsättningen med projektet är bland annat att höja kunskapsnivån och förbättra samverkan mellan olika aktörer som främjar barn och ungdomars hälsa och välmående. Högt prioriterat inom det projektet är att hitta lösningar för hur en ungdomsmottagning kan förverkligas och vem som ska vara huvudman för den. För nästa år finns det 240.000 euro budgeterat för projektet.

I ledaren kan vi också läsa att det inte finns medel för en mentalhälsa för under 18 år i budgeten och att ÅHS inte klarat av att förverkliga det under året trots att de i början på detta år fick medel för det. I nästa års budget finns det medel för denna mottagning och det är meningen att den kommer att förverkligas innan sommaren nästa år. Denna mottagning som efterfrågats åtminstone sedan 2015 kommer nu äntligen att förverkligas. Våra barn och ungdomar kommer att kunna söka hjälp vid hälsocentralen utan att som i dag först ha en remiss för att ha vård.

Vidare satsas det fortsättningsvis i budgeten på en kompetenshöjande utbildning för skolhälsovårdare för att ge dem verktyg för att kunna bemöta elever med psykisk ohälsa. Under året påbörjas även ett pilotprojekt gällande det skolbaserade projektet Youth Aware of Mental health (YAM) där skolelever lär sig om psykisk hälsa i vardagen och skolpsykologerna arbetar numera tillsammans och satsar på verksamhetsutveckling inom elevhälsovården. Vi ser där att den modell som numera finns som ett team av skolpsykologer för hela Åland kunde kompletteras med olika professioner då vi ser behovet av samordning och utveckling kring stödet till barn och elever och avser därför i dialog med kommunerna planera ett resurscentrum eller resursteam för hela Åland.

Vi håller också på att ta fram en folkhälsostrategi som givetvis kommer att plocka upp de folkhälsoproblem som finns och föreslå satsningar som kan göras. Folkhälsostrategin ska vara klar innan sommaren. Projektet gymnasieskola för alla unga och sysselsättning för alla är utredningar som nu görs för att se på vilket sätt vi kan få mera ungdomar i arbete och sysselsättning, hitta ungdomar som hamnar utanför skolsystemet och fånga upp hemmasittare.

Frågan är högt prioriterad inom landskapsregeringens arbete och arbetet fortsätter nu med att jobba med frågorna både på kort och lång sikt.

Annette Holmberg-Jansson (MSÅ)

Annika Hambrudd (C)

Hittat fel i texten? Skriv till oss