Foto:

Bildningsnämnden har mitt fulla förtroende

Med anledning av att Ålandstidningens ledare beskriver tillsynen i Sottunga som ett haveri, trots att jag och många med mig tvärtom anser att den skett på ett bra sätt, vill jag ge min syn på saken i största korthet.

Sedan 2020 har två-elva barn fått sin tillsyn efter varje termin och nödiga utlåtanden har skrivits. Vid varje tillfälle har en åländsk lärare med full behörighet och gedigen kunskap om åländsk läroplan deltagit. Vid tillsynen efter de tre senaste terminerna har läraren biträtts av en svensk sakkunnig i pedagogik som, trots avsaknad av lärarbehörighet men med god kunskap om den aktuella utbildningsformen och som enda sökande, blev antagen till den utannonserade tjänsten. Eftersom ingen annan var intresserad ansåg vi att personen ifråga löste vårt problem. En sådan lösning som i dag erbjuds från Mariehamn stad eller någon annan liknande, fanns då inte att tillgå.
Personen i fråga har haft en framträdande roll då det gällt att få barnen i en sådan sinnesstämning att de har förmått att i lugn och ro svara på frågor och berätta vad de kan om det aktuella ämnet. Man kan inte nog understryka hur viktig den saken är, det är fråga om barn i sju-tioårsåldern och tillsynen får ju inte ha karaktären av polisförhör. Här bör barnets bästa vara i fokus. Men det har nu klargjorts för oss att landskapsregeringen anser att en sådan formellt obehörig person, även om den har andra viktiga och nyttiga färdigheter, inte får vara närvarande vid ett tillsynstillfälle.

Det har framförts att vårdnadshavarna fått vara med och bestämma vem som ska handha tillsynen. Det opponerar jag mig emot i och med att ingen vårdnadshavare varit med då beslut har tagits i nämnden. I ärendet rörande anställningen av deltagande person i tillsynen fanns bara en sökande. Varför ska en grupp personer bara för att de är hemundervisande vårdnadshavare, fråntas den allmänna rätten att tala i sin sak?

Vår kommun och andra har erbjudits möjlighet att ansluta oss till Mariehamns stads arrangemang av tillsyn som köptjänst. Det säger sig självt att det tilltänkta arrangemanget har alla möjligheter att bli bra, då anlitade personer är dedikerade för uppgiften. Även vårdnadshavarna har uttryck tilltro till systemet bara det först fått finna sin form, inte minst med tanke på barnets bästa.
Vi tycker att vi i vår tillsyn har uppnått en viss rutin och skapat kontinuitet och har därför avvaktat med beslutet att anta Mariehamns erbjudande, även om vi ser att vi i något skede troligen kommer att ansluta oss, samtidigt som vi har klart för oss att den omtalade tillsynen är en kommunal angelägenhet. Bildningsnämndens agerande i det här ärendet har mitt fulla förtroende.

Björn Rönnlöf
Styrelseordförande

Hittat fel i texten? Skriv till oss