Foto:

ÅMHM:s svar duger inte

Tack för ert svar ÅMHM men det var nog inget svar som ni kan vara stolta över nej snarare tvärtom.

1. Kabelnedläggning i vattnet: I ert tidigare svar skrev ni att kabeln spolades ned i havsbotten och nu att den lagts ner på botten? Hur är det egentligen? Vi kan hålla med om att miljöpåverkan är betydligt mindre om den lagts ner än om den spolats ner i bottnen. Vid spolning frigörs en massa bottensediment som i det ganska strömmande vattnen söder om Marsund sprider sig många kvadratkilometer längs hela kabelsträckningen. Och hur i herrans namn kan en miljömyndighet komma fram till att påverkan vid grävning i långgrunda stränder är ringa då ni inte ens varit på plats för att undersöka saken? Nej ÅMHM ni har totalt gjort bort er i det här ärendet där ni helt gått på VindAx:s sida både vad det gäller miljöansvar och ersättning till vattenägarna, vilka inte ens fått komma till tals i ärendet. Ni skickade säkert ett tillståndsbeslut till VindAx och hade då också kunnat skicka en kopia till berörda parter istället för tidningsannons. Gör om och gör rätt är er skyldighet för att återge vattenägarna deras rättigheter, som ÅMHM ensidigt fört över till VindAx. Naturligtvis ska avtal skrivas om ett företag utnyttjar annans mark eller vattenområde för syften med ekonomisk vinning. Vi anser inte att det är av betydelse om det är land eller vatten påverkan är till och med större i vatten.
3. ÅMHM har begärt in uppgifter från verksamhetsutövaren och gjort bedömningen att kabelläggningen gjorts ok. Återigen bara enligt VindAx:s uppgifter. Varför i hela världen är det bara företaget som fått svara? Skulle ni bemödat er om att fråga den andra parten och i synnerhet de boende vid området skulle nog svaret varit något helt annat. Återigen gör om och gör rätt.
Förtroendet för ÅMHM som myndighet har nog fått sig en törn bland allmänheten då man ensidigt går på företagets sida.
Delägare i samfälligheterna

Hittat fel i texten? Skriv till oss