Foto:

Akademiskt kunskapscenter om självstyrelsen vore värdefullt

Att kunskap är makt har många erfarit långt innan 1600-talsfilosofen Francis Bacon myntade uttrycket. Att vi behöver kunskap om vår självstyrelse, dess bakgrund, dess värde för oss som bor och lever här, dess betydelse för vårt blomstrande samhälle och dess möjligheter att utvecklas är bortom allt tvivel.

Att ha tillgång till ett akademiskt kunskapscenter med bred och allmänt accepterad kunskap om självstyrelsen vore en dröm. Forskning och kunskapsutveckling är ett tids- och resurskrävande projekt, ett bygge som måste ha en solid grund. Forskningsprodukten måste hitta också hitta rätt fora där den kan analyseras, diskuteras och förankras för att uppnå legitimitet.
Ålands högskola är i grunden en yrkeshögskola som inte har de akademiska kunskapsfält som här erfordras: juridik, folkrätt, statskunskap med inriktning på förhållandet stat – autonomi för att nämna några. Högskolan erbjuder utbildning på kandidatnivå (maritima, olika tekniska, företagsekonomiska och vårdyrken). Högskolan har planer på utbildning också på masternivå. Enligt min åsikt borde högskolan för länge sedan fått möjlighet att utbilda lärare med behörighet för barnomsorg och grundskola. Det skulle ha stärkt självstyrelsen.

Åland har ett guldkorn (vi har många andra också), Ålands fredsinstitut, som i 30 år bedrivit forskning om autonomier och om folkrätt. Där finns en kunskap som byggts under 30 år. Institutets chef och personal har gott renommé och ett internationellt forskarnätverk. Ett kvitto på att så är fallet är Kastelholmssamtalen som varje år lockar etablerade forskare från olika delar av världen.

Vi har 100 års erfarenhet av självstyrelse och vi har forskare som är intresserade, men vi har begränsade resurser. Så ska ett forsknings- och kunskapscenter kunna förverkligas gäller det att tänka efter och diskutera sig fram till möjliga och verkningsfulla alternativ. Åländsk center har alltid och kommer alltid att värna självstyrelsen.
Ålandstidningens ledare frågar sig om självstyrelsen fortfarande engagerar? Här kan vi alla hjälpa till för att öka engagemanget. Öppna ögonen och se den nära service vi har tillgång till! Se det positiva, se möjligheterna! Kommunikation tenderar att bli en självuppfyllande profetia.
Gyrid Högman

Hittat fel i texten? Skriv till oss