Kommunstyrelsen i Jomala skriver till Mariehamns stad gällande förfrågan att delta kring investeringen och driften av Apalängens våtmark vid Möckelby bäckens/Sviby åns mynning: ”I framtida projekt önskar Jomala att man involveras i ett tidigare skede.” (Ålandstidningen 02.10.) Man beslutar att varken delta i finansieringen eller skötseln av våtmarken.

Initiativet till våtmark lämnades till Mariehamns stadsfullmäktige för 25 år sedan. Strax efter det kopplades Jomala kommun in i beredningen. Ämnet var praktiskt taget den enda frågan som under en decennium behandlades i samarbetskommittén mellan Mariehamn och Jomala. Jomala kommun har även själv anlitat en svensk konsult som har utrett utsläppen av gödningsämnen, vilka till nära 100 procent härstammar från åkrar och rävfarmen i Jomala.

Under samhällsdebatten uppmanas våra beslutsfattare till hållbara och långsiktiga beslut! Det är härligt att det finns någon som tar ansvar på sin miljöpåverkan … eller?

Och sannerligen ”långsiktiga beslut”, inte ens 25 år räcker till, kanske man får återkomma till Jomala angående Apalängens våtmark efter 50 år?

Rauli Lehtinen (HI)

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Fler insändare