Foto:

Bra besked om skattegränsen

En gemensam arbetsgrupp kan låta futtigt, men med finansminister Höglunds (C) besked om samarbete med Finlands regering tändes ett hopp om en mer lätthanterlig skattegräns.

Landskapsregeringen har tillsammans med den finska regeringen kommit överens om att under inkommande år tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och föreslå åtgärder för problemen med skattegränsen mellan Åland och resten av EU.

Det må bara vara en arbetsgrupp, men hoppet är väckt och förhoppningar finns att Åland äntligen ska komma vidare i frågan och minska den byråkrati som skattegränsen förorsakar.

Det var en mycket nöjd Roger Höglund (C) som efter mötet med Finlands finansminister Riikka Purra (Sannf) kunde ge besked om en gemensam arbetsgrupp.

Förvisso är det en lång väg att vandra innan problemen är lösta, men ett åtagande på högsta tjänstemanna- och politiska nivå från finländsk sida är ett måste för att vi ska kunna nå en lösning. Åland kan inte lösa frågan själv.

Hanteringen av skattegränsen kostar det landbaserade näringslivet allt mer både i tid, pengar och energi. Problemen har dessutom hopat sig de senaste åren så en lösning måste till.

Annars finns en stor risk för att vårt näringsliv till stora delar ändrar struktur med ett resultat som medför att vi får se allt färre antal köpmän och en försämrad servicenivå. Det är en utveckling som inte gynnar Åland och som framförallt minskar Ålands attraktionskraft. Därför är frågan högt prioriterad för alla som sysslar med någon form av handel över gränserna – även privatpersoner.

I många år har skattegränsen varit på tapeten och debatterna har varit intensiva. Det råder ingen tvekan om att alla politiker och näringslivsföreträdare på Åland är medvetna om problematiken. Ofta har man dock missat att se behovet av ett aktivt deltagande från finländsk sida för att hitta hållbara lösningar.

Visserligen har det varit tjänstemän med från finländsk sida när frågan diskuterats, men tyvärr inte på den nivå som krävs för att vi ska kunna ändra i systemet som helhet.

Det som ytterligare talar för att denna insats ska bära frukt är att kostnaderna, som hanteringen medför även för finländska bolag och myndigheter, börjar bli påtagliga samtidigt som den åländska marknaden är intressant även för finländska bolag.

Faktorer som väger tungt när skattegränsens enda egentliga funktion är att se till att momsen är betald. Då får inte byråkratin och kostnaderna kring densamma bli på den nivån som vi i dag ser och hota arbetsplatser, affärer och servicenivåer.

Hoppet är det sista som överger oss och nu tändes en stor förhoppning om att vi under nästa år kan få se förslag på lösningar på den så förhatliga byråkratin kring skattegränsen.

Mycket talar för att Åland tillsammans med den finländska regeringen denna gång tagit ett stort steg i frågan och det är lätt att förstå när finansminister Höglund säger sig vara ”otroligt nöjd” med resultatet.

Hittat fel i texten? Skriv till oss