Foto:

Unga behöver delaktighet inte bara sysselsättning

Allt fler lyfter problemet att de politiska partierna har svårt att rekrytera unga och att man har svårt att nå unga för att höra deras åsikter i samhällsfrågor. Det är ett problem som också uppmärksammas inom EU där det görs ett omfattande arbete på många plan för att stimulera ungas delaktighet och engagemang för sitt samhälle. Man har tagit fram bra policydokument, man utbildar ungdomsledare och ungdomar och har mängder av kreativa metoder för att engagera, mötas, inkludera och skapa vad man kallar empowerment (egenmakt).

Vi är samtidigt många som oroas av att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. Här behövs ett omfattande arbete med att förebygga och främja ungas välmående, utöver insatser för dem som behöver direkta hjälpinsatser nu. På det här området finns mycket kunskap inom tredje sektorn, ta vara på den, vi behöver inte fler utredningar, lägg resurserna på att göra skillnad.
Med våra små kommuner och med landskapets prioriteringar finns inga personella resurser att jobba med att modernisera det öppna ungdomsarbetet och föreningslivets aktiviteter. Det handlar istället i hög grad om att sysselsätta unga istället för att engagera dem. Något som inte stimulerar unga att engagera sig och som kan försvåra ett välmående.

Fina och bra ord finns i landskapets gamla ungdomspolitiska program, men det behövs kompetenta personer på landskapsnivå som kan ta vara på det som EU och det nordiska samarbetet erbjuder, personal som kan stimulera kommuner och föreningars arbete och stärka samarbete på alla nivåer.

Vi har resurser på Åland i ungdomarna själva, om vi möter dem där de är och ger dem förutsättningar att engagera sig på olika sätt, dels i den stora pott med PAF-medel som finns och dels i en engagerad tredje sektor (speciellt vad det gäller psykisk ohälsa). Det är dags att landskapsregeringen slutar göra små punktinsatser på olika områden och istället tar ett helhetsgrepp på ungdomarbete:
• Skapa ett kompetenscentrum för ungdomsarbete som kan samarbeta med de finska kompetenscentren och ta vara på EU:s möjligheter och resurser, samt stödja föreningslivet och kommunernas ungdomsarbete genom nätverksträffar och, i samarbete med föreningarna, arrangera utbildningstillfällen.
• Styr PAF-medlen så att de riktas mot delaktighet, samarbete och engagemang bland unga och inte mot att bara sysselsätta dem.
• Involvera unga i alla led och ta vara på tredje sektorns kompetens.

Mia Hanström

Hittat fel i texten? Skriv till oss