Foto:

Centralisering ökar möjligheten till deltagande

I tisdagens Ålandstidningen uttrycker Kaj Backas sin oro för att specialomsorgens dagliga verksamheter ska slås samman till en större enhet. Det framgår av insändaren att hans uppfattning är att sju dagverksamheter som finns i KST:s regi ska slås ihop till en enda enhet.

Han påtalar att det skulle ske utan empati och eftertanke om deltagarnas välbefinnande. KST vill tacka Backas för hans engagemang, samt passa på att stilla oron.

Att flera dagverksamheter huserar under samma tak betyder inte att alla deltagare ska ”fösas ihop” i ett och samma utrymme, utan att det huserar fler verksamheter under samma tak helt enkelt. Likt många andra arbetsplatser i samhället. Dagverksamhetens utformning ska alltid ske utifrån individuella bedömningar med fokus på självbestämmande och delaktighet.

Backas hänvisar i sin text till hur samhället såg ut för 60-70 år sedan och uttrycker en rädsla för att vi backar i den utveckling som skett sedan dess. I dag vill vi att deltagare inom daglig verksamhet ska ha samma tillgång till hela samhället som alla andra, samt kunna göra egna aktiva val. Därav hävdar vi att centralisering av dagverksamhet ökar deltagarnas möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Deltagarna har större möjlighet att prova på de olika arbetsplatserna som finns under samma tak, eftersom de handledare som finns på plats kan samverka på ett helt annat sätt än om de arbetar på helt olika geografiska platser. Det innebär en trygghet för verksamhetens deltagare.
Möjligheterna att arbeta individuellt ökar och gruppernas sammanslagning kan på ett bättre sätt utformas utifrån de enskilda deltagarnas behov. Vi har en personalstyrka inom dagverksamheterna som besitter en bred kunskap och om man samlar denna kunskap på samma plats kan vi säkra en mer jämlik och rättvis dagverksamhet. Små enheter som arbetar isolerat kan bli sköra med stor vikarieomsättning medan en större arbetsgrupp under samma tak genom samarbete kan skapa sådana synergieffekter som minskar behovet av vikarier och därav ökar tryggheten för deltagarna.

De individer som kan ta sig till och från dagverksamhet själva bör ha möjlighet att nyttja kollektivtrafik, cykla eller gå för ökad självständighet. Långa taxiresor mellan boende och dagverksamhet är inte optimalt vare sig ur ett deltagarperspektiv eller ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi ser att de skulle kunna minska med en samordnad dagverksamhet.

Vi hoppas att en samordnad dagverksamhet kan skapa nya sociala kontakter för deltagarna, samt ökat deltagande i alla delar av samhället.
Från KST:s sida ser vi genom den här omstruktureringen en chans att bibehålla och även öka kvaliteten för dagverksamhetens deltagare samtidigt som vi lever upp till kommunernas krav om lägre kostnader.

Camilla Dalmyr

Hittat fel i texten? Skriv till oss