Ett stödpaket för permitterade på Åland i coronatider är ett utmärkt förslag från vår regering. Vad som däremot inte är utmärkt är den diskriminering de anställda som är fackanslutna blir utsatta för genom att utesluta dessa från möjlighet att få del av stödet.

En fackansluten/A-kassaansluten arbetstagare med en månadsinkomst under 2.300 euro erhåller med detta ogenomtänkta och hastigt framtagna förslag lägre dagpenning än en icke-fackansluten arbetstagare. Detta scenario går inte att förklara bort genom att hänvisa till extraordinära omständigheter eller att det är hjälp till de ekonomiskt svagaste i samhället. Fackanslutna låginkomsttagare är de som efter en sådan här manöver är de som måste betraktas som ekonomiskt mest utsatta.

Vi har även noterat med förskräckelse att ingen från landskapsregeringen tagit kontakt med undertecknade centralorganisationer för att diskutera detta åtgärdsprogram som till karaktären måste anses vara synnerligen arbetstagarorienterat och därmed i högsta grad en fråga för arbetsmarknadsparterna gemensamt.

Stora beslut och frågor som rör arbetsmarknaden ska naturligtvis diskuteras med både arbetsgivarparterna och arbetstagarparterna. Det kallas för trepartssamarbete och är fundamentet för en fungerande arbetsmarknad i vårt samhälle.

Med tanke på vad som framkommit i lagtingsdebatten har våra åsikter tydligen ingen relevans, varför landskapsregeringen inte ansett det nödvändigt att varken informera eller höra oss angående detta förslag.

Hur ska vi kunna ha ett gott samarbete och förtroende för landskapsregeringen inför kommande arbetsmarknadsfrågor och förhandlingar om vår ställning som likvärdig part inte respekteras?

Även om det för tillfället är inom den privata sektorn som permitteringsåtgärderna är som störst är det inte omöjligt att även den offentliga sektorn kommer att drabbas.

Det enda rätta är naturligtvis att erbjuda denna extra förhöjda dagpenningen till samtliga permitterade ålänningar oberoende om vederbörande är fackansluten/A-kassaansluten eller inte. Ett temporärt tilläggsstöd som gäller alla. Det minsta man kan begära är att alla, oberoende av facktillhörighet/A-kassa eller inte, erhåller den föreslagna minimidagpenningen.

Vad vi i dessa oroliga tider inte har råd med är att skapa missämja och orättvisor medborgare emellan.

Sune Alén

ordförande, Akava-Åland

Jan Lindholm

ordförande, Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland, FOA-Å

Linda Mattsson

ordförande, Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Fler insändare