Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt. Ett av de åländska samhällets fördelar är att vi kan agera snabbt och resolut. Om vi vill. Vi behöver nyttja all den kreativitet, flexibilitet och kompetens som finns både inom privat och offentlig sektor. Redan före pandemin var Ålands BNP-utveckling svag. En arbetsgrupp med bred kompetens bör snarast tillsättas. Vad den kallas är egalt: tankesmedja, kommission eller ekonomiskt råd. Arbetsgruppen bör belysa utmaningar och problem men också eventuella möjligheter. Ett helhetsgrepp bör tas kring finanspolitik, ekonomi, näringsliv, turism, matchning på arbetsmarknaden, arbetslöshet och social hållbarhet. Arbetsgruppen kan med fördel bestå av medlemmar från olika grenar inom näringslivet, kommuner, ÅSUB, arbetsmarknadsorganisationer samt forskning och utbildning.

Både väster och öster om oss tänker man i liknande banor. Sverige har tillsatt en omstartskommission. Uppdraget är att ge de politiska beslutsfattarna ett brett underlag för hur samhället och ekonomin ska återvinna sin styrka. En rejäl och handfast plan ska tas fram hur man ska starta om efter coronakrisen. Den nytillsatta kommissionen konstaterar att det är fullt möjligt att tänka strategiskt och systematiskt även i brinnande kris. Vid en omstart kommer nya insatser att krävas samtidigt som grunden ska läggas för en sund ekonomi. Kommissionen kommer att belysa och analysera utbildning, kompetensutveckling, skattesystem, finanspolitik, personalförsörjning, finansiering av välfärden, demografin, investeringar i infrastruktur, hållbar konsumtion, höga miljö- och klimatkrav, ny teknik och digitalisering. Arbets- och näringsministeriet i Finland tillsatte Vihriälä-gruppen som nu kommit med åtgärder för att minska skadorna på ekonomin, nå hållbar tillväxt, hög sysselsättning och hållbara offentliga finanser.

Landskapsregeringen kunde vara proaktiva genom att tillsätta en arbetsgrupp med bred kompetens för att bistå med förslag på åtgärder för att mildra den ekonomiska krisen samt ta fram en långsiktig agenda för reformer, omvandling och utveckling. Önskemålet skulle vara spetsiga, möjliga, omöjliga, kortsiktiga, långsiktiga förslag och idéer. Arbetsgruppen skulle tänka fritt och stort, och inte en enda politiker skulle vara med. Politikernas uppgift blir sedan att känna verkligheten, ha visioner och våga staka ut vägen.

Katrin Sjögren ordf., Liberalerna

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Fler insändare