Hela världsekonomin är satt i gungning. Det finns skäl att anta att konsekvenserna blir stora och genomgripande. Underskottet i de offentliga finanserna ökar snabbt och den offentliga ekonomin försvagas kraftigt. Ett av de åländska samhällets fördelar är att vi kan agera snabbt och resolut. Om vi vill. Vi behöver nyttja all den kreativitet, flexibilitet och kompetens som finns både inom privat och offentlig sektor. Redan före pandemin var Ålands BNP-utveckling svag. En arbetsgrupp med bred kompetens bör snarast tillsättas. Vad den kallas är egalt: tankesmedja, kommission eller ekonomiskt råd. Arbetsgruppen bör belysa utmaningar och problem men också eventuella möjligheter. Ett helhetsgrepp bör tas kring finanspolitik, ekonomi, näringsliv, turism, matchning på arbetsmarknaden, arbetslöshet och social hållbarhet. Arbetsgruppen kan med fördel bestå av medlemmar från olika grenar inom näringslivet, kommuner, ÅSUB, arbetsmarknadsorganisationer samt forskning och utbildning.

Både väster och öster om oss tänker man i liknande banor. Sverige har tillsatt en omstartskommission. Uppdraget är att ge de politiska beslutsfattarna ett brett underlag för hur samhället och ekonomin ska återvinna sin styrka. En rejäl och handfast plan ska tas fram hur man ska starta om efter coronakrisen. Den nytillsatta kommissionen konstaterar att det är fullt möjligt att tänka strategiskt och systematiskt även i brinnande kris. Vid en omstart kommer nya insatser att krävas samtidigt som grunden ska läggas för en sund ekonomi. Kommissionen kommer att belysa och analysera utbildning, kompetensutveckling, skattesystem, finanspolitik, personalförsörjning, finansiering av välfärden, demografin, investeringar i infrastruktur, hållbar konsumtion, höga miljö- och klimatkrav, ny teknik och digitalisering. Arbets- och näringsministeriet i Finland tillsatte Vihriälä-gruppen som nu kommit med åtgärder för att minska skadorna på ekonomin, nå hållbar tillväxt, hög sysselsättning och hållbara offentliga finanser.

Landskapsregeringen kunde vara proaktiva genom att tillsätta en arbetsgrupp med bred kompetens för att bistå med förslag på åtgärder för att mildra den ekonomiska krisen samt ta fram en långsiktig agenda för reformer, omvandling och utveckling. Önskemålet skulle vara spetsiga, möjliga, omöjliga, kortsiktiga, långsiktiga förslag och idéer. Arbetsgruppen skulle tänka fritt och stort, och inte en enda politiker skulle vara med. Politikernas uppgift blir sedan att känna verkligheten, ha visioner och våga staka ut vägen.

Katrin Sjögren ordf., Liberalerna

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

Fler insändare