Foto:

Se upp med vad du sprider!

Vi hör till de lyckliga i världen som i ett tidigt skede kommer att få ett vaccin mot covid-19. Ändå finns det krafter som försöker motverka det. Desinformationen finns där ute och den måste motarbetas av oss alla.

Vi börjar se ljuset i tunneln och pandemin går mot sitt slut. Flera av oss har redan fått vaccin och många väntar ivrigt på att få sin första spruta.

Samtidigt är oron i samhället stor och frågorna många. En oro som vi måste hantera varsamt och där myndigheterna kontinuerligt måste jobba enträget med att upplysa oss lekmän om och om igen. Annars finns det risk att vilseledande information får fäste och det kan påverka möjligheten att ta oss ur pandemin.

Frågorna hopar sig på debattsidorna i diverse forum. Många har funderingar kring vaccineringen mot covid-19. I mångt och mycket är det grundat i ett genuint intresse hos den enskilda att förstå vad som väntar och vad som är bäst för en själv och sin omgivning.

Samtidigt är frågan komplex och svårgreppbar. Vi kan inte tro att vi genom att ha läst några enstaka inlägg i ämnet kan bilda oss en helhetsbild om vilket vaccin som är bäst. Vi måste våga lita på ansvariga myndigheter och deras råd. För nu är tilltron till systemet viktig så att vi så snart som möjligt ska kunna lämna pandemin och mildra de omfattande negativa effekter som pandemin har på flera delar av vårt samhälle.

Svenska dagbladet rapporterade tidigare i veckan att svenska regeringen har gett Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att genomföra informationsinsatser om vaccination mot covid-19.

Orsaken är lika enkel som alarmerade. Myndigheterna har noterat att problemet med felaktig information, desinformation och ryktesspridning ökar. Omfattningen vet man inte ännu men den ökar.

Myndigheterna vill nu motverka det genom att utbilda personal i hur vilseledande information i ämnet ska hanteras.

Mycket av denna vilseledande information har inte sin grund i ett medvetet val. Vi sprider den enkelt genom till exempel en delning i social medier eller genom ett flyktigt samtal med en bekant. Men vi måste ta ett större ansvar för vad vi sprider.

Vi måste säga ifrån och framför allt inte vidareförmedla information som inte kommer från trovärdiga källor som till exempel myndigheter eller etablerade medier. Ifrågasätta var informationen kommer ifrån och ställa oss själva frågan om slutsatserna i informationen förefaller troliga. Använda vårt sunda bondförnuft.

Även på Åland ser vi samma ryktesflora, som MSB varnar för i Sverige. Dagligen möts vi i sociala medier av felaktig information, som av vissa tas för sanning. Ryktesspridning som säger att vaccinet orsakar fler dödsfall än själva viruset, att biverkningar och faror döljs och att PCR-tester visar falska resultat för att överdriva virusets spridning.

Bakom dylik information står ibland sajter som vill ha mycket trafik för att därigenom generera inkomster, men enligt MSB är det inte heller ovanligt att främmande makter står bakom ryktena för att därigenom skapa instabilitet.

Ingen av oss kan undgå denna flora av ryktesspridning men det är upp till var och en av oss hur vi förhåller oss till den. Vi behöver alla se allvaret i fenomenet och aktivt motverka det. Vi kan göra det genom att ställa den där extra frågan kring var informationen kommer från. Tänka till ett varv och ställa oss frågan låter det här rimligt?

Vaccination är vägen ur den här krisen. Vi ska inte mata de som försöker skada oss genom att baktala vaccinationer. Vi ska lita på myndigheterna och följa de råd som ges. Ta vårt vaccin och tillsammans ta ansvar för vägen ut ur pandemin.

Hittat fel i texten? Skriv till oss