Foto:

Starta en sjukhusskola på Åland

En del elever på Åland befinner sig i idag i en situation där de har så pass dåligt psykiskt mående för att kunna ta emot terapi eller andra insatser, men ändå förväntas att klara av att gå i skolan. Ett krav vi inte skulle ställa ute i arbetslivet.

För oss som arbetar i skolorna på Åland är det en utmaning att bemöta de barn och ungdomar som bedöms vara i för dåligt skick för terapi eller andra insatser men ändå ska klara av att vara i skolan och ta till sig kunskap. Eleven förväntas klara av att närvara i skolan och skolan förväntas undervisa eleven och som även ska uppnå målen i läroplanen.
Det är svårt för elever med olika former av psykisk ohälsa att närvara i skolan. En arbetstagare med liknande sjukdomsbild skulle bli sjukskriven, något som nästan är omöjligt för våra elever. Vi i skolan har inte tillräckligt god medicinsk kunskap för att bemöta så pass allvarliga sjukdomsbilder, och det tycker vi är mycket utmanande.

Barn och ungdomar behöver få hjälp och tidiga stödinsatser. För dem som mår så pass dåligt att de inte kan ta emot terapi borde Åland erbjuda sjukhusundervisning vid en sjukhusskola, en skolform som redan är etablerad på fastlandet. Att vi inte har denna skolform bryter både mot barnkonventionens artikel 24 om barns rätt till hälso- och sjukvård och rehabilitering samt artikel 28 om barns rätt till utbildning. Ska det vara så för de åländska eleverna? Vi måste kunna erbjuda sjukhusundervisning för de elever som verkligen behöver det.

Sjukhusundervisningen ska ha fokus på den pedagogiska rehabiliteringen och involvera ett mångprofessionellt samarbete mellan lärare, vårdnadshavare, KST och BUP. Undervisningen i sjukhusskolan bör kunna ske antingen i grupp eller individuellt, utgående från vad som är bäst för eleven. Sjukhusskolan ska kunna erbjuda både konsultation och handledning för elever som får specialiserad sjukvård samt till deras skolor och vårdnadshavare. 

  Det här skolformen är nödvändig om alla elever på Åland ska kunna gå ut grundskolan med ett godkänt betyg. 

Henrik Löthman

Majken Karlström

Monica Alin

Karolina Selenius

Kathi Salokoski

Hans Donning

Alexandra Axen

Mimmi Nyholm

Anki Nyman

Ulle Nordberg

Jesper Fogelholm

Filia Olin

Hittat fel i texten? Skriv till oss