Karta från ”Omistlig skärgårdsnatur på Åland 2002”, av Miljöbyrån
Foto:

Bild

Så kan vi skydda omistlig skärgårdsnatur

Omistlig skärgårdsnatur är akut hotad. Hög tid för landskapsregeringen att vidta åtgärder för att inrätta Norrhavets landskapsvårdsområde. Redan 2002 offentliggjorde landskapsregeringens dåvarande naturvårdsintendent Håkan Kulves och biträdande naturvårdsintendent Jörgen Eriksson tre på karta avgränsade ”Områden i Ålands ytter- och mellanskärgårdar där natur- och kulturvärdena är omistliga från lokal och internationell synpunkt” (se områdena A–C).

De noterar att områdenas naturmiljö fortfarande är jämförelsevis opåverkad av tung miljöbelastning, såsom farleder för handelssjöfart, kommunikationsinstallationer, vindkraftverk etcetera. De drar följande slutsatser: (1) Natur- och kulturmiljöns värden som ett unikt ekosystem bör inom områdena A–C garanteras och bevaras i framtiden. Områdena kunde till exempel anslutas till den så kallade världsarvslistan. (2) Med hänvisning till ovanstående anser miljöbyrån att nya farledsdragningar, uppförande av vindkraftverk eller liknande anläggningar överhuvudtaget inte kan komma i fråga från naturvårdssynpunkt i dessa områden.

I stora drag har de tre områdena tillsvidare förskonats från landskapsomvälvande förändringar, respekterats vid utbyggnad av vindkraftverk. Nu syns dock akuta hot vid horisonten.

År 2010 framhöll Ålands Natur & Miljö i en skrivelse till LR att det vore angeläget att i Ålands norra skärgård skydda större, sammanhängande områden. Samma år föreslog undertecknad – på basis av den kännedom undertecknad har om de tre områdenas betydande landskapsmässiga och biologiska men även kulturella värden – att LR skulle vidta de åtgärder som behövs för att områdena skulle inrättas till något som kunde kallas landskapsvårdsområden. Det norra området (B), från Koxnan i väster till Storklyndan i öster, kunde dock något utvidgas söderut till farleden Kumlinge–Hummelvik.
I svaret till Ålands Natur & Miljö angående det norra området (B) lyfter LR fram att en möjlighet kunde vara att införa ett nytt begrepp i naturvårdslagstiftningen som ”landskapsvårdsområde” eller ”landskapspark”.
Till de redan 2002 konstaterade omistliga höga natur-, landskapsmässiga och kulturella värdena i det norra området (B) – till dem hör fri horisont – kan nu dessutom fogas resultaten från projektet ”Ålands värdefulla undervattensmiljöer”, ”ÅlandSeaMap” (maj 2022). Där konstateras att i det norra området ingår särdeles rikligt med viktiga skyddsvärda undervattensmiljöer.

Efter att kartan publicerades 2002 har det under de senaste åren på kort tid uppstått planer på massiv utbyggnad av vindkraft i Norrhavet, vilka över en natt skapat ett potentiellt exploateringstryck av tidigare oskådad omfattning. Snabbheten i processerna har också inneburit att såväl lagstiftare som myndigheter inte till alla delar hunnit se till helheten.

Sammanfattningsvis: område B borde inrättas till ”landskapsvårdsområde” eller ”landskapspark”, och kunde förslagsvis kallas Norrhavets landskapsvårdsområde. Aktiviteterna i detta område skulle fortgå som hittills men hållas fritt från de fysiska ingrepp som ovan nämndes i miljöbyråns bakgrundsdata. Det unika området kunde sedermera anslutas till Världsarvslistan.
Till förvaltandet av ett unikt Åland hör också att slå vakt om, i ordets alla bemärkelser omistliga natur-, landskapsmässiga och kulturella värden. De värdena bör ej förspillas genom strävan efter snöd ekonomisk vinning.

Torsten Stjernberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss