Foto:

Den nya vattenlagen ett stort steg framåt

Äntligen! Efter åratal av framskjutna deadlines kan Åland glädjas över att förslaget till vattenlag med alla förordningar och bilagor är ute på remiss.

Den referensgrupp som arbetat sedan sommaren 2021 under HI:s ledning tillryggalade tretton möten, juridiska tilläggsutredningar, en mellanrapport och en rekommendationsrapport. Det är glädjande att se att landskapsregeringen nu valt att sända vidare det förslag som Hållbart Initiativ deltagit i att förhandla fram.
Den största vinsten med den nya vattenlagen blir att arbetet med att minska utsläppen av näringsämnen görs strategiskt. Praktiskt taget kommer tillståndspliktiga verksamheter, alltså fiskodling, större jordbruk och avloppsanläggningar, behöva förhålla sig till en utsläppsbudget. Utifrån en framtagen beräkningsmodell ska landskapsregeringen fastställa utsläppsutrymmet per vattenområde.
Klarar inte verksamheterna av att genomföra minskningarna kan de välja att vidta kompensationsåtgärder. Med tanke på att det inte finns motsvarande regelverk någon annanstans i vårt närområde vad gäller vattenkompensationer, anges också de kriterier som ska uppfyllas för att något ska få klassas som en kompensation.

För att kompensationerna inte ska fungera som avlatsbrev har HI framfört behovet av att införa bestämmelser om att verksamheter behöver erlägga en ekonomisk säkerhet innan beslut om godkännande av kompensationsåtgärder fattas. Visar det sig att en kompensation inte fått effekt bör säkerheten användas för att förbättra kompensationsåtgärdens effektivitet, men om kompensationen fungerar återgår summan till verksamhetsutövaren.

Om en åtgärd uppnått en bättre effekt än att kompensera negativ påverkan får verksamheterna ett så kallat vattenförbättringsöverskott. Av detta överskott kan en verksamhet utnyttja två tredjedelar genom att till exempel utöka sin verksamhet. I Hållbart Initiativs mening är detta troligtvis för stort. Östersjön mår så pass dåligt att en kvot på hälften vore skäligare.

Det fina med vattenlagen är att den kan bli ett verktyg för att styra Åland i en riktning mot att uppnå målet att allt vatten ska ha god ekologisk status senast 2027. Den ska ge transparenta, långsiktiga och förståeliga villkor för alla vattenpåverkande verksamheter. Vissa kommer att ha större utmaningar att uppnå målen, men det innebär inte att vi ska skapa kryphål utan snarare incitament för förbättringar.

Vattenfrågorna berör oss alla och har en särskild plats hos oss ålänningar. Vattnet har alltid haft en stor betydelse för oss för resor, levebröd och rekreation. En egen verkningsfull vattenlag är en naturlig del av självstyret som visar vägen för hur Åland kan bli Östersjöns röst. Den kommer inte att lösa allt, men den kommer att vara en betydande spelbricka för att uppfylla ålänningarnas förväntan: att kunna simma i vikar och sjöar, dricka rent vatten och fiska ur livskraftiga fiskstammar.

Hållbart Initiativ

Hittat fel i texten? Skriv till oss