Foto:

Konkret förslag till demens- center i Mariehamn förväntas

Frågan om ett demenscenter i staden diskuterades ivrigt och länge under stadsfullmäktiges möte tisdagen den 28 november. I ett fylligt och fint referat från fullmäktige ges en god bild av diskussionen. Av referatet framkommer att stadsfullmäktige godkände en kläm till beslutet som undertecknad lade fram. Det är korrekt. Däremot är innehållet i klämmen inte korrekt återgiven. Min kläm var som följer: ”Stadsstyrelsen och stadsledningen bör koncentrera sina resurser på att förverkliga ett demenscenter innehållande boendeplatser för 60 personer, utrymmen för dagverksamhet, hemservice samt för närståendevårdare och tredje sektorn inom demensvården i enlighet med den äldreomsorgsplan som stadsfullmäktige godkände 21.6.2022.”

Det enhälliga stödet för klämmen ger stadsledningen och stadsstyrelsen en tydlig vägkost inför beredningen av ett beslut till stadsfullmäktige. Trots två kommittébetänkanden och två mandatperioder har stadsfullmäktige ännu inte fått ett konkret förslag från de myndigheter som ansvarar för frågan om ett demenscenter. Under debatten påpeka Jonny Andersén att det uppenbart finns ett systemfel i stadspolitiken eftersom de ansvariga myndigheterna inte lyckats lämna ett konkret förslag till stadsfullmäktige trots två politiska kommittéers eniga förslag till åtgärder. En problematik som tyvärr känns igen också från andra sammanhang.
Med den enhälliga klämmen till stadsfullmäktiges beslut hoppas jag nu att frågan får en snar lösning och att vi kan så snabbt som möjligt inleda den konkreta planeringen och byggandet av ett demenscenter i Mariehamn. Ett önskemål som många mariehamnare uttalat och som alla partier på ett eller annat sätt lovade inför valet i oktober denna höst.

Barbro Sundback (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss