Jomala kommun behöver diskutera utträde ur Mise

Foto:
Med glädje ser jag att partiet Ålands framtid jobbar med frågan om Mariehamn stads utträdande ur Mise. Jag önskar att samma fråga diskuteras inom Jomala och därför lade jag in en motion om detta. I samband med det tänkte jag offentliggöra mitt anförande jag höll under sista fullmäktigemötet:

”Kritik mot Mise har funnits kontinuerligt egentligen redan organisationen grundades. Jag jobbade i 16 år inom sopbranschen och då hade jag möjligheten att prata med folk ute på fältet och även i insändare som dyker upp med jämna mellanrum visar det sig att missnöjet hur avfallshanteringen sköts är stort inom stora delar av befolkningen. Man har lovat förbättringar genom åren men lite har hänt. Förtroendet verkar vara förbrukat och även jag har svårt att lita längre på att Mise har förmågan att vända skutan och bli en effektiv organisation som kan ta hand om avfallshanteringen på ett sätt så att prisnivån för invånarna är rimlig, servicen är flexibel och det fria åländska entreprenörskapet inte blir hotat genom ingripandet i marknaden.

Prisnivån är hög och kommer att stiga framöver genom förhöjda avgifter, servicen har försämrats, administrativa, materiella och personalkostnader skenar i väg och jag ser inte en plan hur man vill bemöta detta. Och hur ser det ut med målet om minskade körkilometer i samband med en mera miljövänlig sophantering? Kan man se en förbättring här? Ser jag på antal körkilometer med sopbilar och även på privatbilisternas bilans har jag svårt att tro på en tydlig förbättring.

Ser jag på fyra- eller åttafacksystemet som ska implementeras inom kommunerna som är anslutna till Mise konstaterar jag även här att det finns skäl att undra om detta är det rätta systemet för ett så litet samhälle som vi lever i. Kommer det att vara ekonomiskt försvarbart om vi ser på mängden avfall och återvinningsgraden att bedriva en sådan slags avfallshantering? Varför funderar tex Sveriges kommun Ludvika på att avveckla sitt åttafacksystem?

Sedan är frågan vilka uppgifter en sådan organisation som Mise egentligen ska ägna sig åt? Ska det vara så att Mise håller på att konkurrera ut näringslivet genom att själv bli en aktör på marknaden som erbjuder tjänster som egentligen i ett borgerligt och fritt samhälle näringslivet ska ta hand om?

Exempel på det finns redan och det finns öppna frågor till exempel kring Mises ÅVC och den planerade biogasanläggning på Svinryggen och angående slamtömningar och avfallstransporter till Sverige. Listan kan säkert göras längre.

Vi som politiker har skyldighet att se till att det levereras den bästa möjliga servicen till en rimlig prisnivå åt våra kommuninvånare. Våra företag har rättighet att kunna utöva sina verksamheter utan att de måste frukta att statliga organisationer kommer att gå in på marknaden och bli en medkonkurrerande aktör på den.

Därför anser jag att vi måste utreda möjligheterna att sköta vår sophantering i egen regi.

Det fanns en tidigare motion 2011 om möjligheten att lämna kommunförbundet Mise. Frågan har utretts men enligt mig inte tillräckligt noggrant.

Så en gång till. Mise är en stor fråga även bland Jomalas invånare och vi har skyldighet att ta upp den. Tack för ordet!”

ÅF har precis som Ob en plats i Jomala fullmäktige. Därför ser jag fram emot ett gott samarbete i frågan. Men även alla andra ledamöter vill jag bjuda in att diskutera ämnet i en konstruktiv anda.

René Janetzko (Ob) Fullmäktigeledamot i Jomala kommun

Hittat fel i texten? Skriv till oss